อย่าไปอยากให้มันสุขไปตลอด


จิตมันติดกับร่างกาย เหมือนมีกาวตราช้างยึดติดไว้..
อย่าไปอยากให้มันสุขไปตลอด 
ถ้าอยากก็จะสร้างความทุกข์ซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง..
ทุกข์ที่เกิดจากสมุทัย ความอยาก หรือไม่อยาก..
..เกิดจากอุปาทานความยึดติด 
ถ้าไม่มีธรรมะ จะมีทุกข์นี้ซ้อนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว 
เป็นทุกข์ที่ทรมานรุนแรง 
มากกว่าทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย.. 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

 ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ต้องลงโทษตัวเอง


บุคคลที่กล่าวว่า เวลามีทุกข์ภัยไข้เจ็บ 
ไม่เห็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะช่วยได้สักทีนั้น 
ก็เป็นเพราะผู้นั้นมิได้ปฏิบัติให้ถึงธรรมจริงๆ คือทำไม่จริงจัง 
คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
มิได้แทรกซึมเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของผู้นั้น 
เหตุนั้นท่านจึงไม่สามารถกำจัดทุกข์ภัยโรคให้แก่ผู้นั้นได้ 
ต้องลงโทษด้วยตัวของตัวเองว่าไม่จริงต่อท่านจึงจะถูก

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา