พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่อง “ทุกข์” เพื่อดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่อง “ทุกข์” 
มิใช่เพื่อให้เป็นทุกข์
แต่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดับทุกข์
เพราะทรงรู้ว่า ทุกข์หรือปัญหานั้น
เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ ดับได้
มิใช่ของเที่ยงแท้แน่นอน
ถ้าดับทุกข์ แก้ปัญหาแล้ว 
หรือได้สร้างความสามารถ
ในการดับทุกข์ แก้ปัญหาไว้พร้อมแล้ว
ชีวิตก็จะปลอดโปร่งโล่งเบา พบสุขที่แท้จริง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ธรรมชาติไม่เป็นไปตามปรารถนาใครธรรมชาตินี้เป็นไปตามหน้าที่ของมัน 
ไม่เป็นไปตามปรารถนาใคร 
พูดเรื่องแก่ เจ็บ ตาย ไม่มีใครชอบฟัง 
พูดเรื่องทำยังไงจะไม่แก่ อย่างนี้ชอบ 
ทำยังไงไม่เจ็บ ชอบ...
ทำยังไงจะไม่ตาย ชอบฟัง 
ชอบแล้วมันสมหวังไหม 
ผิดหวังหมดเลย... 

หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ