ถึงเวลาสติปัญญาเกิด มันก็จะเกิดเอง...ดูไป พิจารณาไป  
ถึงเวลาสติปัญญาเกิด มันก็จะเกิดเองหรอก 
ค่อยๆ ทำไป อย่าไปมั่นไปหมาย  
ไปคาด ไปเดา ไปปรุง ไปแต่ง 
การคาด การหมาย การปรุง การแต่ง 
คาดเดานั้น เป็นต้นเหตุของภพชาติ
ไม่จบไม่สิ้น  ให้ทำของเราไปเฉยๆ 
นั่นล่ะ ถึงเวลาของมัน มันจะเกิดเองหรอก 
ไม่ต้องห่วง ! 

หลวงปู่เพียร วิริโย

พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้ภาวนาง่ายๆ         การภาวนานี้เป็นเครื่องชำระความหลงความมืดออกจากใจของเรา ไม่ให้ใจของเราเพลิดเพลินเตร็ดเตร่ลุ่มหลงไปตามอารมณ์ต่างๆ ไม่ให้ลุ่มหลงอยู่ในโลกอันนี้ ไม่ให้ลุ่มหลงอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้รูปอันนี้ พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้ภาวนาง่ายๆ ไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนให้มากลำบากอะไร ท่านสอนง่ายๆ

                                                                                              หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ