ใจใดเห็นภัยในสังสารวัฏใจใดเห็นภัยในสังสารวัฏอย่างเต็มที่
ใจนั้นก็ดับตัณหาและสมุทัยไปในตัว
ขณะเดียวกันสติปัญญาก็พลันทันกันเป็นกองทัพธรรม
พระปัญญาเป็นหัวหน้านำ ไม่ใช่สมาธิหัวตอ

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโตให้ละความสุขในสมาธิ
          ความสุขในสมาธิมันก็สุขจริงๆ จะเอาอะไรมาเปรียบไม่ได้ แต่ถ้าติดอยู่แค่นั้น มันก็ได้แค่นั้นแหละ ยังไม่เกิดปัญญาอริยมรรคที่จะตัดภพชาติ ตัณหา อุปาทานได้ ให้ละสุขนั้นเสียก่อน แล้วพิจารณาขันธ์ห้าให้แจ่มแจ้งต่อไป

                                                                                               หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

การปฏิบัติต้องทำเมื่อประสบอารมณ์
การปฏิบัติจริงๆ ต้องปฏิบัติเมื่อประสบอารมณ์ 
มีสติตามรู้เท่าทันอารมณ์อยู่ตลอดเวลา
ไม่เลือกเวลา สถานที่ หรือโอกาส 
ทุกอิริยาบถ เป็นการปฏิบัติอยู่ทั้งนั้น

หลวงปู่ชา สุภัทโท