ไม่มีใครมาทำร้ายเราได้มาก เท่ากับอารมณ์จิตของเรา


วันหนึ่งๆ ไม่มีใครมาทำร้ายเราได้มาก
เท่ากับอารมณ์จิตของเรา ทำร้ายจิตของเราเอง... 
เพราะหากใจของเราไม่ยึด ไม่ติด 
ไม่เกาะ ทุกสิ่งในโลก โดยเฉพาะขันธโลก 
หรือร่างกาย หรือขันธ์ ๕ 
และทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องด้วยร่างกายแล้ว 
ทุกอย่างก็เป็นอนัตตาหมด 
เพียงแค่ขณะจิตเดียวที่ผ่านไป
ก็เป็นอนัตตาแล้วหรือเป็นอดีตธรรมแล้ว

คำสอนสมเด็จองค์ปฐม
ที่มา ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม 4
รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เพียงแค่...รู้สึกตัวระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ยิ่งปฏิเสธต่อต้านสิ่งใด ความทุกข์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น


ความทุกข์ของคนสมัยนี้
ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากใจที่ปฏิเสธต่อต้าน
ความจริงที่เกิดขึ้นยิ่งกว่าอะไรอื่น 
ดังนั้นแม้แต่เหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ เช่น รถติด 
ก็ทำให้ผู้คนขึ้งเคียดหงุดหงิดอย่างหนัก
ทั้งๆ ที่เครียดหรือกังวลเท่าใด
ก็ไม่ช่วยให้รถเคลื่อนได้เร็วขึ้น 
มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์มากขึ้น
อะไรเกิดขึ้นกับเรา
ก็ไม่สำคัญเท่ากับว่า
เรารู้สึกกับมันอย่างไร 
มีสิ่งร้ายเกิดขึ้นกับเรา
ก็ไม่ทำให้เราทุกข์มาก
เท่ากับใจที่ปฏิเสธต่อต้านสิ่งนั้น 
พูดอีกอย่าง ยิ่งเราปฏิเสธต่อต้านสิ่งใด 
ความทุกข์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเจอสิ่งนั้น 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by morganhnichols from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา