เส้นทางของอนัตตา


การปฏิบัติธรรม เป็นเส้นทางของอนัตตา 
ไม่มีการทำอะไร
แค่รู้อย่างที่มันเป็น

Camouflage

Photo by Sarah Dorweiler on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นิพพาน แปลว่า ความพอ ก็ไม่ผิด


นิพพาน แปลว่า ความพอ ก็ไม่ผิด 
คือไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าคำว่าพอ 
ดี ม า ก็ พ อ แ ล้ ว 
อ ะ ไ ร ๆ ชั่ ว ม า ก็ พ อ แ ล้ ว 
พอหมดแล้ว 
คำว่า พอแล้ว หมดกังวล 
นี่ละธรรมที่สิ้นกังวล หมดกังวลจริงๆ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Photo by Khánh Trung Lê on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา