ธรรมะรวมสู่การรู้กายใจ
ธรรมะทั้งหลายที่ต้องศึกษาเรียนรู้
ล้วนรวมสู่การรู้แจ้งที่กายใจของตนเอง
ไม่ใช่รู้ออกไปข้างนอก
การรู้ความจริงนั้น 
จะต้องรู้เข้ามาสู่กายและใจของตน
ในขณะปัจจุบัน...

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ความเห็นตามสัญญากับด้วยปัญญาต่างกันมาก
ความเห็นตามสัญญากับความเห็นด้วยปัญญา ต่างกันอยู่มากราวฟ้ากับดิน 
ความเห็นด้วยสัญญา พาให้ผู้เห็นมีอารมณ์มาก 
มักเสกสรรตัวว่ามีความรู้มาก ทั้งที่กำลังหลงมาก 
จึงมีทิฏฐิมานะมาก ไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆ... 
ส่วนความเห็นด้วยปัญญาเป็นความเห็นซึ่งพร้อม...ที่จะถอดถอน 
ความสำคัญมั่นหมายต่างๆ อันเป็นตัวกิเลสทิฏฐิมานะน้อยใหญ่ออกไป
โดยลำดับที่ปัญญาหยั่งถึง ถ้าปัญญาหยั่งลงโดยทั่วถึงจริงๆ 
กิเลสทั้งมวลก็พังทลายไปหมด 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน