หลักการเจริญวิปัสสนา คือรู้กายใจในปัจจุบันหลักในการเจริญวิปัสสนานั้น 
สรุปอย่างง่ายๆ ก็คือ 
การมีสติสัมปชัญญะ รู้อยู่ที่กายใจในปัจจุบัน... 
วิปัสสนา คือ การรู้แจ้งในตนเอง
ดังนั้น จึงต้องดูที่ตัวเอง ศึกษาที่ตัวเอง
ให้เห็นตามความเป็นจริง

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ใจของชนเหล่าใดยินดีแล้วในภาวนา          ใจของชนเหล่าใดยินดีแล้วในภาวนา ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดม ตื่นอยู่ ตื่นดีแล้วในกาลทุกเมื่อ

                                                                                                         (๒๕/๓๑) #ธรรมะ