ตั้งสติขึ้นมาดูแขก


ถ้าเราคลุกไปกับอารมณ์
จนกลายเป็นอันเดียวกันแล้ว
ก็ต้องพยายาม ตั้งสติขึ้นมาดูแขก
แขก ก็คืออารมณ์หรือเรื่องราวในจิตเรา
สติตรวจดู มีแขกมั้ย ?
มีแขกมั้ย ดู.. ดู.. ดู...
...
"ไอ้ตัวดู" ก็กลายเป็น "จิต" ไป
มันก็จะ แ ย ก ออกมาจาก แขก ได้
...
ถ้าฝึกไปเรื่อยๆ จะมีประโยชน์มาก
เราจะพัฒนา สามารถละหรือปล่อยวาง
อารมณ์ทั้งหลายได้
ไม่เอาเรื่องราวความทุกข์ต่างๆ  
มาบีบคั้นจิตใจตัวเอง

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by Myriams-Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราจะเห็นว่าเรามีทุกๆ สิ่งอยู่แล้ว


ตามหลักพุทธศาสนา 
ผู้คนล้วนบริสุทธ์มาแต่แรกเดิม 
ทว่าเราได้ถูกทำให้ตกอยู่ในสภาวะ
อันนำไปสู่ความหลง 
อย่างไรก็ตาม ในทันทีที่เรา
ทำให้ตนเองเป็นอิสระ
จากความยึดติดและความนึกคิด 
เราก็สามารถที่จะกลับมาสู่ความบริสุทธิ์
และความดีงามซึ่งเป็นสภาวะ
ของความอิสระหลุดพ้นโดยสมบูรณ์อีกครั้ง
.
ดังนั้นการปฎิบัติในพุทธศาสนา
ไม่ใช่กระบวนการที่จะได้บางสิ่งบางอย่างมา 
และไม่ใช่การที่จะกลายเป็นบางสิ่งบางอย่าง 
แต่มันคือกระบวนการแห่งการทำใจของตนเองให้ว่าง 
และการคืนสู่สภาวะเดิมแท้ของความบริสุทธิ์ 
ทันทีที่เราทำใจของเราให้ว่าง
เราจะเห็นว่าเรามีทุกๆ สิ่งอยู่แล้ว 
หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ 
เพราะเราเป็นผู้เดินตามมรรคา 
ดังนั้นเองเราจึงคืนสู่ความบริสุทธิ์เดิมแท้ของจิต
.
พระอาจารย์พอบจอง (พ.ศ. ๒๔๗๔-๒๕๕๓) 
แห่งพุทธศาสนานิกายซอน (เซ็น) ในเกาหลี 
เพจ Zen Smile Zen Wisdom

Image by Myriams-Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ไม่ใช่ทำใจให้นิ่งๆ

ทุกความรู้สึกที่มันแสดงออกมา
มันสอนธรรมะอันเดียวกัน
คือมันเป็นของมาแล้วไป
เกิดแล้วดับ บังคับไม่ได้ทั้งสิ้น
ธรรมะมันอยู่ตรงนี้
ไม่ใช่ทำใจให้นิ่งๆ

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ

Image by photo-graphe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การรู้ทันและแก้ไข คือตัวปัญญา


กรรมมาจากยึด
ยึดมาจากอยาก
อยากมาจากเพลิน
เพลินมาจากเผลอ
เราระวังความเพลินความเผลอ
ก็ไม่ไปสร้างกรรม
เราห้ามไม่ได้ แต่ให้รู้ทัน
ยุงไปห้ามไม่ให้มันมาเกาะไม่ได้
เรารู้ทัน ก็ป้องกัน
ขโมยตามหมู่บ้านต่างๆ
เราห้ามไม่ได้ แต่รู้ทันได้
โรคภัยไข้เจ็บ เราห้ามไม่ได้
แต่เรารู้ทัน แก้ไขป้องกันมันก็ไม่เกิด
ความคิดและอารมณ์ต่างๆ
ห้ามไม่ได้ แต่รู้ทันและแก้ไขได้
ความเจ็บปวดของร่างกาย
ขณะที่เรายืน เดิน นั่ง นอน ห้ามไมได้
แต่เรารู้ทันและแก้ไขได้
การรู้ทันและแก้ไข คือตัวปัญญา
คนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยปัญญา
ถึงที่สุดได้ด้วยความเพียร

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
 
Image by photo-graphe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถ้าเธอไม่ตระหนักเห็นความคิด


ถ้าเธอไม่ตระหนักเห็นความคิด
ในทันทีที่มันเกิดขึ้น
มันย่อมจะยืดยาวออกไป
นี่เรียกว่า "ห่วงโซ่แห่งความหลง"
คือเหตุแห่งสังสาร
เพียงการตระหนักเห็นในขณะที่มันเกิดขึ้น
จะหยุดการไหลเนื่องของมัน
จงละวางความคิดทั้งหลาย
ไว้ในการตระหนักรู้นี้

ท่านดุดจม รินโปเช

Image by ignartonosbg from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เพราะปัญญาเข้มแข็ง


การรักษาความแข็งกร้าวไว้เป็นเกราะ
เพราะปัญญาอ่อนแอ
การรักษาความอ่อนโยนไว้ได้
เพราะปัญญาเข้มแข็ง

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถ้ามันหมดตัวเรา


เมื่อมีเรา ก็มีของเรามาหมายมั่น 
เหมือนกันกับฝาผนัง 
ถ้าไม่มีหัวตะปูแล้วห้อยเสื้อไม่ได้ 
ห้อยกางเกงไม่ได้ ไม่มีที่เกาะฉันใด 
ถ้าภาวนาถึงที่แล้วมันก็ “ไม่ใช่เรา” 
“ไม่ใช่ของเรา” เป็นต้น 
พระอรหันต์ท่านจึงหลุดพ้นจาก “เรา” 
หลุดพ้นจาก “เขา” 
อาสวะทั้งหลายไม่มีที่เกาะ 
อาสวะทั้งหลายไม่มีที่แอบอิง ไม่มีที่พึ่ง 
ถ้ามันหมดตัวเรา 

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by susan-lu4esm from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

พบความจริง


พบความมิใช่เรา นี่คือการพบความจริง
อยู่กับความมิใช่เรา นี่คือการอยู่กับความจริง

อิโตมิ จัง

Image by Dragon77 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คนส่วนมาก คิดเรื่องอนาคต


คนส่วนมาก คิดเรื่องอนาคต
วางแผนมากมาย
แต่อนาคต ที่เขาวางแผนไว้
คือ เวลาไม่กี่ปี ของชีวิตนี้
เรายังมีหนทางอีกยาวไกล
ที่ต้องไป ในอีกหลายภพภูมิ ข้างหน้า
ความตาย เป็นเพียง ธรณีประตู
ที่เราต้องข้าม ตามลำพัง
เราอาจได้รับการช่วยเหลือ
โดย ศรัทธา ที่เรามีต่อครูบาอาจารย์
และ พระรัตนตรัย
และ โดย ความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติ
ญาติ เพื่อน อำนาจ ความมั่งคั่ง 
และ อะไรก็ตาม ที่เรามี ที่เราพึ่งพาจนชิน
จะไม่มีเลย เมื่อตาย

ตุลกู ดิลโก รินโปเช
---------------------
Most people, thinking of the future, make a lot of plans — but the future they plan for is only the very few years of this life. This is very shortsighted; we have such a long way to go in lives to come. Death is just the threshold, which we have to cross alone, aided only by our faith in the teacher and the Three Jewels and by our confidence in the practice. Relatives, friends, power, wealth, and whatever else we have become so used to relying on will simply no longer be there.

~ Dilgo Khyentse Rinpoche

Image by Dieterich01 from pixabay

เพจ มหายานธิเบต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าใช้เวลา..


อย่าใช้เวลา
ที่ควรเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเอง
ไปใช้หมกมุ่นครุ่นคิด
หาทางทำให้คนทั้งโลกมองคุณดีขึ้น

ดังตฤณ

Image by Pamjpat from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

วิปัสสนาญาณอย่างแท้จริง


วิปัสสนาญาณอย่างแท้จริง 

ไม่มีความรู้ของสัญญาเข้ามาแอบแฝง ไม่เอาความรู้ในตำราเข้ามาเปรียบเทียบ เป็นญาณที่ตัดความลังเลสงสัย ในความรู้เห็นด้วยตนเองและไม่ไปหาใครมาตัดสินใจให้
ไม่ต้องไปหาเอาคำพยากรณ์จากใครๆ ทั้งสิ้น เพราะความรู้เห็นชัดเจนอยู่แล้ว จึงเชื่อมั่นในความถูกต้องเฉพาะตน จึงเรียกว่า “ปัจจัตตัง” จะเป็นญาณที่ตัดสินที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ 
.
เป็น “มัคคามัคญาณทัสสนะวิสุทธิ” จะรู้เห็นเส้นทางอันบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างชัดเจน จึงไม่ได้ไปหาถามใคร เพราะไม่มีความลังเลสงสัย ในความรู้เห็นของตนเอง คำว่า “ตนแลเป็นที่พึงของตน” ก็อยู่ในช่วงนี้

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
หนังสือ ข้ามกระแส

Image by ChiemSeherin from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ถ้าสละได้ นั่นแหละเป็นทานบารมี

"ทานบารมี" นี่บางคนนึกว่าให้เงิน..ไม่ใช่เงิน
แต่เป็นการสละโลภ โกรธ หลงออกไป สละให้ได้
อันนี้เป็นทานบารมี เราสละได้มั้ย?
เราให้เงินง่ายจะตาย เรามีเงิน เราก็ให้เงินได้
แต่สละกิเลสในใจเรา สละได้มั้ย?
ถ้าสละได้ นั่นแหละเป็นทานบารมี
หลวงพ่อเทียนสอนแบบนั้น

Camouflage 

Image by TanteTati from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การเพ่งโทษตัวเอง


การเพ่งโทษตัวเองเป็นของทวนกระแส
ในการปฏิบัติธรรม ถ้าใครไม่รู้จักเพ่งโทษตัวเอง 
คนนั้นก็ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรม
หลักการพิจารณา ต้องไม่ถือตัวเองเป็นใหญ่
ต้องยึดหลักธรรมะเป็นหลัก
พิจารณาดูให้ลึก ๆ
มีธรรมะเป็นหลักจริงหรือเปล่า
หรือมีตัวตนแอบแฝง

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

Image by TanteTati from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ระวังความเพียรที่สูญเปล่า


ระวังความเพียรที่สูญเปล่า 
เพียรดีแต่โง่เขลา เป็นพลังงานที่สูญเปล่า 
ธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายในโลก
เกิดเองดับเองเป็นธรรมดา 
ใครเห็นแล้วรู้แล้ว ท่านว่ามีธรรมจักษุ 
ผู้เห็นธรรม ต้องศึกษาธรรมชาติให้รู้ธรรมชาติ 
พิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ธรรมชาติไม่มีพิษเป็นภัยกับจิตใจ 
ให้มีใจปรับเข้าได้กับธรรมชาติ 
แต่ธรรมดาของดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ
ก็มีวิปริตแปรปรวน  
ชีวิตจิตใจก็เป็นธรรมดา มีความแปรปรวน 
ป่วย เจ็บ แก่ ตาย 
ไม่ควรขุ่นมัวร้อนใจเป็นทุกข์กับธรรมดา 
หลงไปกับธรรมชาติ เพลิดเพลินกับธรรมชาติ 
ปล่อยพลังชีวิตให้สูญเปล่าไปกับธรรมชาติ 
เป็นพลังความเพียรให้เกิดความโง่เขลา 

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

Image by shogun from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความคิดที่เกิดขึ้นในใจเป็นธรรมชาติ


ความคิดที่เกิดขึ้นในใจเป็นธรรมชาติ
การทำงานทำหน้าที่ของสัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ ที่สักแต่ว่าทำงานทำหน้าที่
ความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความไม่รู้
บวกกับความเคยชินที่จะมีตัวตน
เข้าไปยินดียินร้าย
จึงนำพาไปเป็นสุขเป็นทุกข์
การฝึกกลับมารู้สึกตัวจึงเป็นกระบวนการ
พาใจหลุดออกจากการจ่อมจม
ในความรู้สึก ความนึกคิด และอารมณ์
ซึ่งเมื่อสามารถหลุดออกมาได้บ่อยๆ มากขึ้น
จะทำให้เกิดการสังเกตเห็น เหตุแห่งทุกข์
เห็นกระบวนการทำงานของขันธ์ 5
การทำงานของการกระทบทางอายตนะ
การทำงานของปฏิจจสมุปบาท
เพราะฉะนั้นหมั่นกลับมารู้สึกตัว
ให้มากเข้าไว้จะช่วยนำทางสู่การประจักษ์แจ้งได้
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถ้าวิมุตติไปแล้วก็เฉยๆ


เหตุที่มีรัก มีชัง ยินร้าย ยินดี 
ก็เพราะมันมีสมมติ 
ถ้าวิมุตติไปแล้วก็เฉยๆ 
เหมือนผมที่โกนออกจากหัวแล้ว 
เล็บที่ตัดแล้วเอาไปกองไว้ ไม่ว่าดีชั่ว 
ตัดออกจากเจ้าของไปแล้ว 
ใครจะว่า ดี ชั่ว สกปรก 
มันก็อยู่อย่างนั้น 
คนไปสำคัญว่า ดี ชั่ว สกปรก กันเอง

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
จากหนังสือ บันทึกธรรมจากหลวงปู่ 

Image by saeedkebriya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่สุขเวทนา


ถ้าเราต้องการความสุข 
ไม่ต้องการความทุกข์นั้น  
เราจะทำอย่างไรที่จะถึงความสุขที่แท้จริง  
ความสุขที่แท้จริงก็คือความไม่ทุกข์นั่นเอง  
ไม่ใช่สุขเวทนา 
สุขเวทนาจากพอใจ 
ที่เราได้รับสิ่งที่พอใจนั้น  
มันก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราว  มันไม่คงที่  
แต่สุขจากความไม่ทุกข์นี่มันเป็นคงที่ตลอด  
เขาเรียก “นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง  
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี  
ก็คือพระนิพพานนั่นเอง

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

Image by TheOtherKev from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อให้มีสติ


จิตของเราตื่นและมีสติรับรู้ตามธรรมชาติ 
ในทางพุทธเราบอกว่า 
จิตนั้นสว่างไสวในตัวเองเหมือนเปลวเทียน 
สิ่งเดียวที่เราต้องทำคือรับรู้ถึง
การส่องสว่างในตัวของจิตเอง 
เพียงแค่สังเกตคุณลักษณะในการมีสติของเราเอง 
สังเกตเห็นความจริงของการมีสติรู้ตัว 
การมีสติตามธรรมชาติของจิตนี้
ไม่เรียกร้องให้เราทำอะไรเลย 
เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อให้มีสติ 
สิ่งที่เราต้องทำคือ สังเกตเห็นว่าเรามีสติอยู่แล้ว

ท่านมิงจูร์ รินโปเช

เพจ Tergar Thai

"Our minds are naturally awake and aware. In Buddhists terms we say that the mind is self-illuminating, like the flame of a candle. The only thing we have to do is to acknowledge the self-illumination of the mind; to simply notice our own conscious quality, notice the fact of being aware. This natural consciousness of mind does not require us to do anything at all. We don’t need to work at being conscious; all we have to do is notice that we’re conscious already. " 

Mingyur Rinpoche

Image by YHBae from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การทำจิตเพื่อพระนิพพาน


"ใครเขาจักติจักว่าอย่างไรก็เรื่องของเขา ทำจิตของเราให้เป็นปกติก็แล้วกัน จิตปกติคือจิตสงบปราศจากอารมณ์ขุ่นข้องหมองใจ ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ถือเอามาเป็นสาระติดข้องอยู่ในอารมณ์ ให้เห็นเป็นธรรมดาในคำที่เกิดขึ้น ถ้อยคำนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หาสาระประโยชน์อันใดมิได้"
.
"เอาจิตรอดเข้าไว้เป็นประการสำคัญ โดยเฉพาะจิตของตนเองนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ มิใช่ไปกังวลเรื่องจิตของใครอื่น จิตของเราคิดเป็นกุศลหรืออกุศลก็พึงรู้เข้าไว้ และพึงแก้ไขให้อยู่สภาพที่ถูกที่ควรด้วย"
.
"และอย่าทิ้งการตรวจสอบอารมณ์ของจิตว่า เบียดเบียนตนเองหรือเปล่า เบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่า เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเปล่า ความสงบของอารมณ์จะสมบูรณ์แบบ ก็จักต้องไม่เบียดเบียนทั้ง ๓ ประการนี้"
.
"ทำบุญเพื่อพระนิพพานก็ต้องทำจิตเพื่อนิพพานด้วย คือทำดี แต่ไม่ติดดี และรู้ว่าสิ่งไหนดี รู้ว่าสิ่งไหนไม่ดี แล้วไม่ทำอารมณ์ให้ไปเกาะทั้งดีและทั้งไม่ดี วางจิตให้อยู่ตรงกลางแบบสบายๆ นั่นเเหละ คือการทำจิตเพื่อพระนิพพาน"
.
สมเด็จองค์ปฐม
ที่มา : หนังสือ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๘ หน้า ๑๔๐
รวบรวมโดย : พล.ต.ท. นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน

Image by InspiredImages from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อวิชชา ไม่ใช่แค่ความไม่รู้


มนุษย์สนใจแต่ตัวรู้ ซึ่งมาจากคุรุผู้รู้  จากผู้อื่น
น้อยคนนักที่จะค้นพบด้วยตัวเอง 
ว่าตามๆ กันมา กลายเป็นกรอบความคิด 
กรงขังเราเอง 
ทุกๆ เรื่อง เราคิดว่า เรารู้ว่า เราเห็นว่า  
อย่างที่เราคิดนั่นถูก ใช่หรือไม่ใช่ 
พอเชื่อสิ่งใด ใจท่านก็จะปิด ทั้งโลก 
อยู่แต่สิ่งที่เธอเชื่อ 
และก็เกิดอีกฝั่งโดยปริยาย 
คือ ปฎิเสธ หรือ ไม่เชื่อ ขึ้น
ถึงแม้นเธอ ไม่เชื่อ นั้นก็ยึดในความไม่เชื่อ
ทั้งตัวรู้ และ สิ่งถูกรู้ ก็ไม่หมายเอาทั้งคู่
เพราะทั้งสองสิ่งนี้ 
ขนสัตว์โลก พาเวียนเกิดเวียนตายมาแล้ว 
นับชาติไม่ถ้วน
อวิชชา ไม่ใช่แค่ความไม่รู้
แต่ อวิชชา คือ ทุกสิ่งที่ไปรู้แล้วไปยึดเป็นเจ้าของ

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Wolfgang_Hasselmann from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

คนดีนั้นคือคนอยู่เหนืออารมณ์


สุขที่เกิดจากการให้อภัยดูแล้วมันจะคล้ายคนแหย คนไม่สู้คน แต่ถ้าเรียนรู้แล้ว
คนแหยนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่ง  คือคนโง่ดีๆ นี่เอง ขี้กลัว ไร้สติไร้การให้อภัย
ส่วนคนดีนั้นคือคนอยู่เหนืออารมณ์ ที่โกรธเกลียดคืออยู่เหนือความคิดนั่นเอง 
นั่นเป็นคนซึ่งเข้าใจคนจนกระทั่งอยู่เหนือคน
.
ดังนั้น ไม่มีศัตรูที่เป็นคน  ไม่คิดว่าใครเป็นศัตรู เขาด่า เขาโกง เขาเกลียด 
ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นศัตรูที่จะต้องตอบโต้ 
เพราะหนทางของเราในการภาวนานั้น เหมือนกับไปในห้วงอวกาศ 
ในขณะที่คนที่เขารู้สึกว่าเราเป็นศัตรูเขาเพียงเดินดิน 
ดังนั้นมันจะชนกันไม่ได้ จริงหรือเปล่า
เมื่อเขาเป็นปลาเราเป็นนก นกก็ไม่มีเรื่องอะไรของปลา 
แต่ถ้าเราเผลอไป เราเป็นนกอยู่แท้ๆ แล้วโฉบลงไปในน้ำ 
ในที่สุดเราก็ตกเป็นเหยื่อของปลา 
เราไปตอบโต้กับเขา เราก็ตกเข้าไปสู่ระดับของปัญหา
ดังนั้น รักษาหัวใจของตัวเองให้ดี 
อย่าท้อ อย่าระอา อย่าเบื่อ อย่าน้อยใจ เมื่อกระทบกระทั่งกับผู้อื่น
ผู้ที่เดินทางนี้ไม่รู้สึกว่าตัวเองได้หรือเสียอะไร 
คนไม่คบก็ไม่เป็นไร ฟ้าดินรู้
ภาษิตของจีนว่าอย่างนั้น 
เราทำความดีไม่มีใครยกยอ ไม่เป็นไรฟ้าดินย่อมรู้ 
แต่ว่าถ้าคนที่ภาวนารู้สึกตัวได้ดีแล้วนั้น ฟ้าดินอะไรก็มายุ่งไม่ได้ 
เพราะเราเหนือฟ้าเหนือดิน 
เมื่อเรารู้ตัวของเราดี 
ไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจอะไรทั้งสิ้น นั่นคือการภาวนาของเรา
.
ท่านเขมานันทะ
ช่วงชีวิต ช่วงภาวนา พิมพ์ครั้งที่ 2 ปกอ่อน หน้า 104 
Image by Karuvadgraphy from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

การกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างง่ายๆ


การกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างง่ายๆ 
เพียงแค่...
เดินอย่างไร้ผู้เดิน
กินอย่างไร้ผู้กิน
ทำอย่างไร้ผู้ทำ
คิดนึกอย่างไร้ผู้คิดนึก
สุข-ทุกข์อย่างไร้ผู้สุข-ทุกข์
มีตัวตนอย่างไร้ผู้มีตัวตน
ฯลฯ 
เป็นการกลับคืนสู่ธรรมชาติสดๆ 
ที่นี่ เดี๋ยวนี้ 
อิสระที่นี่ เดี๋ยวนี้

อิโตมิ จัง

Image by Jordan_Singh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ใจที่เป็นกลางก็คือ ใจที่เป็นธรรมะ


สรณะอื่นใด จะยิ่งไปกว่า
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
นั่นเป็นอันว่าไม่มี
ถ้าหากว่าใจของเรา
ถึงพุทธะ ถึงธรรมะ ถึงสังฆะแล้ว
รัตนะทั้งสามจะมารวมตัวกัน
เข้าอยู่จุดศูนย์กลางคือธรรมรัตนะ
ธรรมก็คือใจที่เป็นกลาง
ใจที่เป็นกลางก็คือ ใจที่เป็นธรรมะนั่นเอง
ถ้าหากว่าใจของพวกเรา
เข้าอยู่ในจุดที่เป็นกลางๆ นี้แล้ว
จะไม่มีสิ่งอื่นใดที่ใจของพวกเรา
จะเข้าไปเกาะอยู่ได้อีก
มีแต่สรรพสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกเท่านั้น
จะมาขออาศัยให้เราไปเป็นที่พึ่ง

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by Lancier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตยังปรารถนาจะอยู่เฝ้าวัฏฏะ


ถ้าใครจิตมันเกิดความภูมิใจ
ยินดียามทำกุศลและได้ฟังว่า 
กุศลกรรมที่ทำจะส่งให้
ได้ภพเทวดาชั้นนั้นขั้นนี้ 
ขอให้รู้ตัวเถอะว่า 
"จิตยังปรารถนาจะอยู่เฝ้าวัฏฏะอีกยาว"

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by tonywuphotography from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

แล้วท่านก็จะอยู่ในสมาธิตลอดเวลา


จงทำใจของท่านให้อยู่ในสภาพ
เหมือนกับความว่างอันหาขอบเขตไม่ได้
แต่อย่าให้มันเข้าไปติดในทิฏฐิว่า “ดับสูญ”
จงให้ใจทำหน้าที่ของมันอย่างอิสระ 
ไม่ว่าท่านจะกำลังทำงานหรือหยุดพัก
จงอย่าให้ใจของท่านเกาะเกี่ยวในสิ่งใด
จงอย่าไปรู้สึกว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างอริยบุคคล กับบุคคลธรรมดา 
อย่าไปคิดว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างตัวผู้กระทำ กับสิ่งที่ถูกกระทำ
จงปล่อยจิตเดิมแท้และสิ่งทั้งปวง
ไว้ในสภาพแห่งความเป็นเช่นนั้น 
แล้วท่านก็จะอยู่ในสมาธิตลอดเวลา

ท่านเว่ยหล่าง
.
พุทธทาสภิกขุ แปล
จากสูตรของเว่ยหล่าง  หน้า ๑๕๔

Image by anishikiya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความรู้สึกหมดสนุกในการยึดมั่นถือมั่น


พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพิจารณา
เรื่องความเกิดเรื่องความดับในชีวิตประจำวัน 
ส่วนมากเราจะจับจ้องแต่ความเกิด 
เพราะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
เราไม่ค่อยชอบดูความดับ
ความสิ้นไปของสิ่งต่างๆ 
แต่การหันมาดูเรื่องความดับ 
ย่อมเกิดปัญญามากกว่าการดูการเกิด 
การสังเกตเห็นความดับของอารมณ์ 
ความดับของความรู้สึกนึกคิดต่างๆ 
ทำให้สลดสังเวชในการเวียนว่ายตายเกิด 
และนำไปสู่ ‘นิพพิทา’ความเบื่อหน่าย 
‘นิพพิทา’หรือความเบื่อหน่ายนี้
เป็นความรู้สึกที่เยือกเย็น 
ไม่มีโทสะเข้าไปแอบแฝงเลย 
เป็นความรู้สึกหมดสนุกในการยึดมั่นถือมั่น

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าเขลาจนไม่เข้าสู่ธรรม


เฝ้าดูในจิตตน ทั้งวันและคืน
หากปรากฏอกุศลในจิต
ดับมันให้สิ้นจากรากเหง้าในใจ
นำจิตสู่ความดี
หากพบใครที่ทำชั่ว จงเมตตาเขา
เราอาจยึดติด หลงไหล
ในวัตถุใดใด
จงปล่อยวางปล่อยไป
เมื่อได้ยินวาจาที่ไม่น่าพอใจ
จงเข้าใจว่ามันคือเสียงสะท้อน
แห่งความว่าง
เมื่อพบกับโชคร้ายหรือความทุกข์
จงเข้าใจว่ามันคือสิ่งชั่วคราว
จงตระหนักไว้เสมอว่า
ธรรมชาติเดิมแท้ยังอยู่กับตน
การได้เกิดในภูมิมนุษย์นั้นแสนยาก
อย่าเขลาจนไม่เข้าสู่ธรรม

คุรุรินโปเช
เพจมหายาน ธิเบต
........
Day and night, look into your mind. If your stream of mind contains any nonvirtue, renounce it from the core of your heart and pursue virtue. When you see other people committing evil, feel compassion for them. It is entirely possible that you will feel attachment to or aversion for certain sense objects. Give that up. 
When you feel attachment towards something attractive or aversion towards something repulsive, understand that to be your mind’s delusion, nothing but a magical illusion. When you hear pleasant or unpleasant words, understand them to be an empty resounding, like an echo. 
When you encounter severe misfortune and misery, understand it to be a temporary occurrence, a deluded experience. Recognize that the innate nature is never apart from you. To obtain a human body is extremely difficult, so it is foolish to ignore the Dharma.

Image by angelicavaihel from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าจมอย่าแช่


การที่คนเรามีความคิด มีความรู้สึก มีการกระทบได้
มิใช่สิ่งผิด แต่ขอเน้นว่าอย่าจมอย่าแช่
(ให้ผ่านให้ไวที่สุด ,วางให้ไวที่สุด )
ให้รีบต่อยอดเป็นปัญญาทางธรรมทันที
แล้วเราจะรู้สึกขอบคุณในทุกสิ่งที่ชีวิตพบเจอ
ไม่ว่าจะดีหรือร้าย
ก็ล้วนมอบเพชรเม็ดงามให้กับชีวิตทั้งนั้น

อิโตมิ จัง

Image by MarjonBesteman from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา