ยอมให้อารมณ์เป็นอารมณ์ ให้จิตเป็นจิตความยินดีและความยินร้าย 
ความพอใจและความไม่พอใจ
เป็นเรื่องของอารมณ์ต่างหาก 
ให้รู้จักแยกจิตออกจากอารมณ์ 
ยอมให้อารมณ์เป็นอารมณ์ ให้จิตเป็นจิต 
นี่เราจะมีความสบายอยู่ตรงนี้

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ภาวนาแล้วอยากเห็นภาพต่างๆ
บางคนภาวนา ไปอยากเห็นภาพต่างๆ เช่น นรก สวรรค์ เทวดา
การที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรแปลก
ที่ว่าไม่แปลกก็เพราะว่า เมื่อเราเห็นแล้ว 
กิเลสของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิม
บางคนแถมยังทำให้เกิดกิเลสเพิ่มมากขึ้นอีกเสียด้วย...
คือถือว่าตนเองเป็นผู้วิเศษ ที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้
เลยไม่ยอมกราบไหว้ใครทั้งสิ้น จนกลายเป็น สัคคาวรณ์ มัคคาวรณ์
ปิดกั้นทางมรรค ทางผล ทางนิพพาน ไปโดยปริยาย


หลวงปู่คำดี ปภาโส

ดูอารมณ์เท่ากับกำหนดดูใจ          ถ้าเรากำหนดดูอารมณ์ภายในใจก็เท่ากับเรากำหนดดูใจไปในตัว ใจมีอารมณ์แห่งความโลภก็ให้รู้ ใจมีอารมณ์แห่งความโกรธก็ให้รู้ ใจมีอารมณ์แห่งราคะก็ให้รู้…ให้เอาสติกำหนดเพ่งดูจุดของอารมณ์นั้นๆ ให้เห็นชัดภายในใจ ไม่นาน อารมณ์ภายในใจ ก็จะอ่อนกำลัง นี้เป็นอุบายวิธี ที่เราหนีไม่พ้น เราก็ต้องสู้แบบตัวต่อตัวด้วยกำลังสติ…

                                                                                         หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

คนภาวนาจะไม่สงสัย          คนมีศรัทธาในทาน บางครั้งก็สงสัยในทาน คนมีศรัทธารักษาศีล บางครั้งก็สงสัยในศีล คนภาวนาจนตนเองรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่สงสัยในเรื่องศีลทานภาวนา เพราะจิตมันเปิดความจริงออกมาให้เห็นทั้งหมด

                                                                                                หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ชีวิตที่ไม่มีการปฏิบัติธรรม เหมือนกับแผ่นดินที่ว่างเปล่าชีวิตที่ไม่มีการปฏิบัติธรรม
เหมือนกับแผ่นดินที่ว่างเปล่า
เหมือนกับภาชนะที่ปราศจากอาหาร
ย่อมหาประโยชน์อันใดมิได้
ผู้ปฏิบัติธรรม เปรียบเหมือนผู้ทรงพระไตรปิฎก
เหมือนไม้จันทน์ที่อยู่ในป่า 
ย่อมเป็นของหายาก

หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล

ไม่ยึด มันก็ไม่มีทุกข์
หัดไม่ให้ทุกข์ตรงนี้ 
ทุกข์มีอยู่ ก็ไม่ทุกข์
อย่างที่ของอะไรๆ ถ้ามีอยู่
ไม่ยึด มันก็ไม่มีทุกข์
เหมือนกับทุกขเวทนามีอยู่...
ถ้าเราไม่ยึด เราก็ไม่ทุกข์
เราหัดตรงนี้ 
หาความสุขใส่ตัวให้จงได้


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี