ความรู้สึกหมดสนุกในการยึดมั่นถือมั่น


พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพิจารณา
เรื่องความเกิดเรื่องความดับในชีวิตประจำวัน 
ส่วนมากเราจะจับจ้องแต่ความเกิด 
เพราะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
เราไม่ค่อยชอบดูความดับ
ความสิ้นไปของสิ่งต่างๆ 
แต่การหันมาดูเรื่องความดับ 
ย่อมเกิดปัญญามากกว่าการดูการเกิด 
การสังเกตเห็นความดับของอารมณ์ 
ความดับของความรู้สึกนึกคิดต่างๆ 
ทำให้สลดสังเวชในการเวียนว่ายตายเกิด 
และนำไปสู่ ‘นิพพิทา’ความเบื่อหน่าย 
‘นิพพิทา’หรือความเบื่อหน่ายนี้
เป็นความรู้สึกที่เยือกเย็น 
ไม่มีโทสะเข้าไปแอบแฝงเลย 
เป็นความรู้สึกหมดสนุกในการยึดมั่นถือมั่น

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าเขลาจนไม่เข้าสู่ธรรม


เฝ้าดูในจิตตน ทั้งวันและคืน
หากปรากฏอกุศลในจิต
ดับมันให้สิ้นจากรากเหง้าในใจ
นำจิตสู่ความดี
หากพบใครที่ทำชั่ว จงเมตตาเขา
เราอาจยึดติด หลงไหล
ในวัตถุใดใด
จงปล่อยวางปล่อยไป
เมื่อได้ยินวาจาที่ไม่น่าพอใจ
จงเข้าใจว่ามันคือเสียงสะท้อน
แห่งความว่าง
เมื่อพบกับโชคร้ายหรือความทุกข์
จงเข้าใจว่ามันคือสิ่งชั่วคราว
จงตระหนักไว้เสมอว่า
ธรรมชาติเดิมแท้ยังอยู่กับตน
การได้เกิดในภูมิมนุษย์นั้นแสนยาก
อย่าเขลาจนไม่เข้าสู่ธรรม

คุรุรินโปเช
เพจมหายาน ธิเบต
........
Day and night, look into your mind. If your stream of mind contains any nonvirtue, renounce it from the core of your heart and pursue virtue. When you see other people committing evil, feel compassion for them. It is entirely possible that you will feel attachment to or aversion for certain sense objects. Give that up. 
When you feel attachment towards something attractive or aversion towards something repulsive, understand that to be your mind’s delusion, nothing but a magical illusion. When you hear pleasant or unpleasant words, understand them to be an empty resounding, like an echo. 
When you encounter severe misfortune and misery, understand it to be a temporary occurrence, a deluded experience. Recognize that the innate nature is never apart from you. To obtain a human body is extremely difficult, so it is foolish to ignore the Dharma.

Image by angelicavaihel from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา