ร่างกาย สังขารภพชาติไม่เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกาย สังขารภพชาติไม่เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอน
มีแต่โทษอย่างนั้น เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
ไม่มีวันที่จะเป็นสุข เกิดในภพนี้ ทุกข์ในกายนี้
ตายแล้วยังมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เป็นสัตว์เดรัจฉานอีก 
เป็นเปรตอสูรกายอยู่ตามความโลภหลงของตัวเอง
ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดอยู่อย่างนี้ 
เราจะหลงอยู่อย่างนี้เหรอ
วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอยู่อย่างนี้เหรอ 
หาทางพ้นทุกข์ไม่ได้เหรอ 
พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ทำไมเราไม่เอา เรายังต้องการอยู่อย่างนี้เหรอ

หลวงพ่อไม อินทสิริ

จงปฏิบัติอย่างคนโง่จงปฏิบัติอย่างคนโง่ 
อย่าปฏิบัติอย่างคนรู้มาก 
เพราะเป้าหมายของการปฏิบัติ 
คือ เพื่อความว่างจากกิเลส 
ว่างจากความยึดมั่นหมายมั่น
ต่างๆ เพื่อความเบาสบาย ...
ความปลอดโปร่งและไม่ต้องแบก...
แม้กระทั่งความดี

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

ผู้ดู
ผู้ดู

คิดรู้ คิดรู้
จงเป็นผู้ดู
อย่าเป็นผู้แสดง
ผู้รู้เพียงแต่ดู...
ผู้เขลาเข้าไปแสดง

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ
หนังสือน้อมสู่ใจ เล่ม๑