จิตอิสระ


ความสามารถในการ
"ไม่ปรุงแต่งตอบโต้ของจิต" นี้
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก
เพราะจิตในขณะที่เรามีสติ
รู้เท่าทันเวทนาที่เกิดขึ้น
โดยยังคงรักษา "อุเบกขา" 
ไว้ได้นั้น เป็นจิตอิสระ

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

Image by pascalmwiemers from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

จึงเหนือบุญเหนือบาป


ให้ทานทั้งปวงไม่เท่าธรรมทาน
สร้างวัด 100 วัดไม่เท่าการให้อภัยครั้งหนึ่ง
แต่สิ่งที่พ้นจากการเกิดตาย 
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
จึงเหนือบุญเหนือบาป

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Photo by Markus Spiske on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา