พระพุทธเจ้าของเราทรงสร้างปัญญาในตัวพระพุทธเจ้าของเราทรงสร้างปัญญาในตัว
แต่นักปราชญ์ของโลกสร้างปัญญานอกตัว 
จึงช่วยตัวเองไม่ได้
พระพุทธเจ้าของเราทรงมีปัญญาในตัว
สอนให้เราทุกคนสร้างปัญญาในตัวของเราให้ได้
ปัญญา คือ ความรอบรู้ รู้จริงทุกสิ่งในตัวเอง...

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ไม่มี “ตัวเรา” คือ เป้าหมายของพุทธศาสนาปัญหามันอยู่ที่ว่า “ตัวเรา” นี่แหละ
ตัวเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ 
ถ้าไม่มี “ตัวเรา” ดำเนินชีวิต
นี่คือ เป้าหมายของพุทธศาสนา 
เราจะต้องทำลาย “ตัวเรา” ซึ่งมันเกิดจากอุปาทาน 
“ตัวเรา” นี่แหละคือ ต้นเหง้าของกิเลสต่าง ๆ 
ไม่ว่าเป็นความโลภ ความโกรธ 
ถ้าไม่มี “ตัวเรา” ความโลภ ความโกรธ พวกนี้ไม่มีหรอก. . .

หลวงพ่อโพธินันทะ

คำว่านิพพาน คือปราศจากความปรุงแต่งคำว่านิพพาน คือปราศจากความปรุงแต่ง 
ทำยังไงเราจะเห็นนิพพานน้อยๆ สำหรับการปฏิบัติของเรา 
คือ เราก็พยายามไม่ให้สังขารปรุงแต่งจิตใจของเรา 
เมื่อจิตของเราปราศจากความปรุงแต่ง ก็อิสระ ไม่ตกเป็นทาสของใคร

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

กิเลสกลัวปัญญาภายใน
ความจำ (ธรรมะ) นั้น
ถึงจะจำได้มากขนาดไหน กิเลสก็ไม่กลัว
แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติ เกิดปัญญาขึ้นภายใน กิเลสกลัวมาก
เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ตัดกระแสของกิเลสตัณหา

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร