การนินทาและการสรรเสริญดูกรอตุละ การนินทาหรือการสรรเสริญนี้มีมาแต่โบราณ 
มิใช่มีเพียงวันนี้ คนย่อมนินทาแม้ผู้นั่งนิ่ง 
แม้ผู้พูดมาก แม้พูดพอประมาณ ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก 
บุรุษผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียว หรือถูกสรรเสริญโดยส่วนเดียว
ไม่มีแล้ว จักไม่มี และไม่มีในบัดนี้

ธรรมบท ขุททกนิกาย โกธวรรค

จิตที่ยึดกับความคาดหวัง..จิตที่ยึดกับความคาดหวัง
คือจิตที่พร้อมจะทุกข์ตลอดเวลา

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

คนมีความสุขคือต้องการน้อยที่สุด          คนมีความสุข ไม่ใช่คนที่มีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด ยิ่งมีความต้องการน้อยลง สิ่งของที่มีอยู่ ก็จะดูเหมือนมีมากขึ้น

                                                                                            หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม