การภาวนาคือการแสวงหาความสุขที่ถูกต้อง         ...การภาวนานี้แล เป็นวิธีการของผู้แสวงหาความสุขโดยถูกต้องอย่างแท้จริง และเป็นวิธีที่ไม่หลอกลวงให้เกิดความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปในทางที่ผิด...

                                                                                   หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน