ศักดิ์ศรีที่ขึ้นกับผู้อื่น ทำใจไม่สงบถ้าศักดิ์ศรีของเรา ขึ้นอยู่กับความมั่นใจว่า
เขารักเราจริง เขาเคารพเราจริง 
เขากลัวเราจริง 
อย่างนี้ไม่มีวันจะสงบได้ 
เราจะอ่อนไหวต่อการกระทำ
ของคนอื่นตลอดเวลา

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

จิตผู้เดียว รับสุขทุกข์ร่างกาย เป็นผู้ไม่รับทุกข์รับสุขอะไรกับเราด้วยเลย 
ตัวจิตผู้เดียวเป็นผู้รับ 

ท่านพ่อลี ธัมมธโร