อานิสงส์ของวิปัสสนา
          วิปัสสนานี้มีผลอานิสงส์ใหญ่ยิ่งกว่าทาน ศีล พรหมวิหาร ภาวนา ย่อมทำให้ผู้นั้นมีสติ ไม่หลง เมื่อกาลกิริยา มีสุคติภพ คือมนุษย์และโลกสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้า หากยังไม่บรรลุผลทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ถ้าอุปนิสัยมรรคผลดี ก็ย่อมทำให้ผู้นั้นบรรลุมรรคผล ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในชาตินี้นั่นเทียว

                                                                               หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

สมถะ-วิปัสสนา
สมถะ...เริ่มเมื่อหมดความตั้งใจ
วิปัสสนา...เริ่มเมื่อหมดความคิด

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ศึกษาธรรมเพื่อรู้จักความจริงของโลก          ธรรมดาของโลกย่อมมีของคู่กันคือ มีเจริญ มีเสื่อม มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีได้ มีเสีย คนที่ไม่ศึกษา ไม่รู้จักธรรมดาของโลก ย่อมปรารถนาแต่ส่วนที่ดีคือความเจริญ ความมีลาภ ความมียศ เมื่อธรรมดาของโลกกับความปรารถนาของคนไม่ตรงกัน จึงเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ นั้นคือความทุกข์ การศึกษาธรรม คือการศึกษาให้รู้จักความจริงของโลก ไม่หลงไปแก้โลก และไม่ปล่อยให้โลกดึงจนไม่มีการยับยั้ง โลกจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดาของโลก สิ่งที่ควรคิด คือทําอย่างไรชีวิตจึงจะเป็นประโยชน์อยู่ในโลกนี้

                                                                                           หลวงปู่จันทร์ กุสโล