ความพอดีมีอยู่เฉพาะที่ "ใจ" เท่านั้นความสุขในโลกนี้อยู่กับความพอดี 
จะหาความพอดีในโลกนี้ไม่ได้เลย 
เพราะความพอดีไม่มีอยู่ในโลกนี้
แต่ความพอดีมีอยู่เฉพาะที่ "ใจ" เท่านั้น 


 หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ