ท่านจงปล่อยความอาลัย...
ท่านจงปล่อยความอาลัย
ในขันธ์ที่เป็นอดีตเสีย 
จงปล่อยความอาลัย
ในขันธ์ที่เป็นอนาคตเสีย 
จงปล่อยความอาลัย
ในขันธ์ที่เป็นปัจจุบันเสีย...
จักเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ 
มีใจพ้นวิเศษแล้ว
ในสังขตธรรมทั้งปวง 
จักไม่เข้าถึงชาติและชราอีก

ธรรมบท ขุททกนิกาย ตัณหาวรรค

ชีวิตเรานั้นน้อยนิดเดียว
..คนใดประมาทมัวเมา 
ไม่ได้นึกถึง ความเกิดเป็นทุกข์ 
ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ 
ความตายเป็นทุกข์ 
จิตใจจะเศร้าหมอง ขุ่นมัว ว้าวุ่นไปหมด... 
ฉะนั้น จงนึก จงเจริญอยู่เสมอว่า.. ...

ชีวิตเรานั้นน้อยนิดเดียว 
ไม่ใช่มากมายประการใด 
ชีวิตจริงๆ ก็อยู่แค่ลมหายใจเข้า-ออก 
แค่นี้เอง...

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

เหนื่อยทางธรรมยังมีวันสิ้นสุด
เหนื่อยทางธรรมเพื่อหาทางออก
ยังมีวันสิ้นสุด 
แต่เหนื่อยหาทางโลกไม่มีวันสิ้นสุด 
เกิดมาแล้วก็ตายไป 
ความสุขที่ได้เพียงเล็กน้อย
บนโลกนี้ เมื่อเทียบกับทุกข์...
ไม่คุ้มค่ากับที่ได้รับในแต่ละชาติ 

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ