หากโลภ โกรธ หลงเป็นของอร่อยใครๆ ในโลกนี้ก็เหมือนกัน 
ถ้าหากเห็นว่า โลภ โกรธ หลง 
มันเป็นของอร่อยอยู่ มันก็ลดละไม่ได้ 
มันต้องไปสังเวย เป็นอาหารของกิเลสต่อไป..

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

สุขเวทนาคือเหยื่อล่อสุขเวทนาคือเหยื่อล่อ ให้เราจมปลักอยู่ในทุกข์อย่างถอนตัวไม่ขึ้น

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ