สมาธิภาวนาที่ เข้าที่การอบรมสมาธิภาวนา 
การที่เรียกว่า เข้าที่ นั้น เขาทำอะไรกัน
การเข้าที่คือหมายความว่า 
ทำใจให้อยู่กับที่ ให้อยู่กับตัวของตัว 
ไม่ให้ใจไปอยู่กับใคร หรือคิดถึงอะไรอื่นทั้งหมด 
ถ้าใจไปอยู่เสียข้างนอกตัวแล้ว 
ก็เปรียบเหมือนกับหม้อแบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟ 
จะใช้การอะไรก็ไม่ได้ 
ความร้อนก็ไม่มี แสงสว่างก็ไม่ปรากฏ
ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้เก็บใจเข้ามาไว้ในตัว

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

นักปราชญ์อันผัสสะถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว
นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ ว่าน้อยนัก 
ว่าไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ทั้งคนมั่งมี ทั้งคนยากจน ย่อมกระทบผัสสะ 
ทั้งคนพาล ทั้งนักปราชญ์ ก็กระทบผัสสะเหมือนกัน 
แต่คนพาลย่อมนอนหวาดอยู่ เพราะความที่ตนเป็นพาล ...

ส่วนนักปราชญ์อันผัสสะถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว 
เพราะเหตุนั้นแล ปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ 
ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้

_______________________

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ 
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา