รู้....ความรู้สึก เห็น....ความรู้สึก จึงสงบ
รู้....ความรู้สึก เห็น....ความรู้สึก 
ไม่ต้องมีวิพากษ์วิจารณ์ หรือ จินตนาการอะไร...
ดูอะไรๆ ก็ดูเฉยๆ เป็นสักว่า สักว่า
ความรู้สึกจะไม่ถูกปรุงแต่ง
ความรู้สึกอย่างนี้ จึงเรียกว่า สงบ...
ไม่ต้องทําอะไร ไม่ต้องไปละอะไร
รู้อย่างนี้ มันละหมดเลย
มันวาง มันเบา ไม่ไปยึดติดกับอะไร...


หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ

ความรู้สึกตัวเป็นที่พึ่งของตน...ความรู้สึกตัวเป็นที่พึ่งแห่งตน...

          พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราสอนเฉพาะคนที่รู้สึกตัวได้ ความรู้สึกตัวเป็นที่พึ่งของตน แต่คนทั่วไปจะไม่เชื่อในความจริงข้อนี้  จนกว่าเขาจะทดลองโดยการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเมื่อเขาเจอความทุกข์

                                                                    ท่านเขมานันทะ
                                                                  (อ.โกวิท อเนกชัย)

อย่าไปถือมั่นยึดมั่น มันก็จะไม่ตาย
อย่าไปถือมั่นยึดมั่น มันก็จะไม่ตาย 
ถ้าทำอย่างนั้นน่ะ จึงจะหมดตายได้

หลวงปู่คำพอง ติสโส