เห็น แล้วไม่เป็น เป็นพรหมจรรย์ภาวะที่ "เห็น" เห็น แล้วไม่เป็น 
นี่พรหมจรรย์เป็นอย่างนี้
ไม่ใช่โกนหัวห่มผ้าเหลือง
แล้วจึงถือว่าเป็นพรหมจรรย์
อยู่ตรงไหนก็ได้ เห็นแล้วไม่เป็น...

เห็นความสุข แต่ไม่เป็นผู้สุข 
เห็นความทุกข์ แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์ เป็นต้น
นี่พรหมจรรย์บริสุทธิ์สิ้นเชิง 
ไม่เปรอะเปื้อนกับอะไร
เห็นหนึ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง 
เป็นจุดยืนของนักปฏิบัติ 
เป็นมรรคเป็นผล


หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา