ปล่อยวาง


ธรรม คือ การปล่อยวางตัวเรา หรือ
สังขารกาย (กายสังขาร) และ
สังขารจิต (จิตตสังขาร) หรือ
สิ้นหลงยึดมั่น ว่าเป็นตัวตนคงที่
เป็นเรา เป็นตัวเรา เป็นของเรา
เมื่อใจรู้เห็นตามความเป็นจริงดังกล่าว
ก็จะสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นเอง
เรียกว่า  ปล่อยวาง

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by AureliaJHunter from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าไปทะเลาะและอย่าหนีตามแขกไป


อารมณ์ที่มาเยือนก็เหมือนแขก 
จิตที่ไม่ได้อบรมสติ ก็เหมือน
เจ้าของบ้านที่ออกไปรับแขกแบบไม่รู้ตัว 
ไม่รู้ทั้งตัวเอง  ไม่รู้ทั้งแขกที่เข้ามาเยือน 
บางที เจ้าของก็ไปทะเลาะกับแขก !
บางที เจ้าของก็หนีตามแขกไปเลย !

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by StockSnap from pixabay

Fb.Achara Klinsuwan

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา