ร่างกายนี้ คือ ศูนย์รวมแห่งความทุกข์ร่างกายนี้ คือ ศูนย์รวมแห่งความทุกข์
ถ้าไม่มีความพอใจในร่างกาย...จิตใจ ไม่ยึดติด
จะรู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระที่แท้จริง

 หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม