ดูอย่าเข้าไปอยู่ เห็นอย่าเข้าไปเป็น


ชนะตัวหลง บรรลุธรรม
ชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหน
ไม่เท่าชนะตนครั้งเดียว
ชนะตนคือ ชนะตัวหลงที่มันเกิดขึ้นกับจิต
มันคิดขึ้นมาเราก็รู้
ความหลงกับความรู้ไปพร้อมกัน
ความหลงเกิดขึ้น เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้
ก็บรรลุธรรมแล้ว
"ดูอย่าเข้าไปอยู่ เห็นอย่าเข้าไปเป็น"

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by Pezibear from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
เมื่อเราไม่ยึดมั่นขันธ์ห้า นั้นเราทำลายกิเลสแล้ว


ขันธ์ห้าคือกิเลส 
กิเลสคือขันธ์ห้า 
เมื่อเราไม่ยึดมั่นขันธ์ห้า 
นั้นเราทำลายกิเลสแล้ว 
เราก็อยู่เหนือมัน 
เพราะ "อุปปาทิเสสนิพพาน"
คือ ดับความยึดมั่นในขันธ์นั้นเอง

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by xusenru from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา