คนทำดีแล้วไม่ได้ดี เพราะต้องทำความดีใช้หนี้ความดีคนทำดีแล้วไม่ได้ดี ก็เพราะต้องทำความดีใช้หนี้ความดี 
เคยฆ่าความดี ขโมยความดี 
ประพฤติผิดความดี หลอกลวงความดี 
หลงเอาความดีของคนอื่นมาเป็นของตน  
ครั้นกรรมวิบากกรรมเหล่านี้ให้ผล  
ทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดี 
เพราะฉะนั้นจึงมีบางคนน้อยอกน้อยใจ
 ที่ทำดีแล้วไม่ได้ดี  กินยาตาย ฆ่าตัวตาย โดดน้ำตาย 
เพราะมันไม่รู้ความจริงว่า ที่ทำดีแล้วไม่ได้ดี 
มีสาเหตุมาจากอะไร

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เมื่อใดรู้สึกตัว เมื่อนั้นจิตตั้งมั่นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าคิดว่ามีเรา มันจึง “เป็นเรา”ถ้าคิดว่ามีเรา มันจึง “เป็นเรา”
ถ้าเห็นว่าไม่มีเรา ก็จะไม่มีเราและมีเขา 
หมดเราก็หมดเขา “ถอนเราออกจากเรา”
ง่ายกว่า “ถอนเขาออกจากเรา”


พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา