มีสติที่ไหนก็อยู่กับธรรมะที่นั้นจงมีสติเป็นที่พึ่ง เรามีสติที่ไหนก็อยู่กับธรรมะที่นั้น 
ไม่ผิดพลาดในที่นั้น สถานที่เราอยู่ ถึงจะกลางกรุงก็ตาม 
มีสติอยู่ในใจ ก็สงบเหมือนวัดป่าก็ได้

 ชยสาโรภิกขุ

ธรรมะในใจอยู่ใกล้แค่เอื้อมธรรมะในใจอยู่ใกล้แค่เอื้อม 
ถ้าเราไปอ่านธรรมะในคัมภีร์
ก็ดูเหมือนว่าธรรมะนี้อยู่ไกลสุดเอื้อม 
แต่เมื่อเราจะมาศึกษาและเรียนรู้ธรรมะในตัวของเรา 
เราจะรู้สึกว่าธรรมะที่ต้องเรียนรู้และจำเป็น
ก็ไม่ใช่อื่นไกล ก็คือ เรื่องของกายกับใจของเรานั้นเอง 
กายกับใจเป็นที่เกิดของความสุขและทุกข์ 
ความดีและความชั่วเกิดที่กายกับใจ 
บุญและบาปเกิดที่กายกับใจ 
มรรค ผล นิพพาน ความดีเกิดที่กายกับใจ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ตราบใดที่ปฏิเสธของจริง ย่อมเป็นทุกข์          ที่เรากลัวตาย กลัวความแก่ กลัวภัยอะไรต่างๆนี้ ที่เรากลัวก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ซึ้งเห็นจริง ในเมื่อเราไม่รู้ซึ้งเห็นจริง เราก็ไม่ยอมรับ "สภาพความเป็นจริง" เมื่อเราก็ไม่ยอมรับ "สภาพความเป็นจริง" เราก็ปฏิเสธของจริงอยู่นั่นแหละ ตราบใดที่เรายังปฏิเสธของจริง เราก็เป็นทุกข์อยู่วันยังค่ำ

                                                                                              หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล