ให้ทำเพื่อไม่ต้องการอะไรในทางพุทธศาสนา ให้ทำเพื่อไม่ต้องการอะไร
ถ้ามีเพื่ออะไร มันไม่หมด
ทางโลกทำอะไร เรียกว่ามันมีเหตุผล
พระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่า  
ให้นอกเหตุเหนือผล ไม่ว่าจะทำอะไร 
ปัญญาของท่านให้นอกเหตุเหนือผล
ให้นอกเกิดเหนือตาย นอกสุขเหนือทุกข์

หลวงปู่ชา สุภัทโท

อย่าให้จิตเพ่งนอกอย่าให้จิตเพ่งนอก 
ให้รู้ในตัวเห็นในตัว 
เมื่อรู้ในตัวแล้วจะรู้ทั่วไป 
เพราะตัวเป็นต้นเหตุ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เราเป็นผู้ว่าเอา สมมุติเอาตา สำหรับเห็น รูป
ใจ เป็นผู้รู้ว่า รูปดี รูปชั่ว 
รูปไม่ดี รูปไม่ชั่ว
แท้ที่จริง รูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่า รูปเขาดี
เขาไม่ได้ว่าเขาชั่ว 
เราเป็นผู้ว่าเอา สมมุติเอา

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร