ธรรมะประจำวัน ให้รู้กายใจไว้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เพียงแต่รู้เฉยๆ กิเลสไม่มี
จิตที่มันส่งส่ายไปหาอารมณ์ภายนอกนั้น มันส่งส่ายไปหากิเลส
ถ้าหากเรากำหนดรู้เท่าทัน 
อย่าไปหมายมั่นสัญญาจดจำแลปรุงแต่ง
ให้มีเพียงแต่รู้เฉยๆ กิเลสมันก็จะไม่เกิดขึ้น
เพราะจิตนี้กว่าจะเกิดกิเลสขึ้น
มันต้องจดจำ ดำริ ปรุงแต่ง มันจึงเกิดขึ้น
ถ้าเพียงแต่รู้เฉยๆ กิเลสไม่มี
เช่น ตาเห็นรูป ก็สักแต่ว่าเห็น
มันก็ไม่เกิดกิเลสอะไร


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ต้องฝึกทำให้จิตรู้อารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติการดูจิต
****

ต้องฝึกทำให้จิตรู้อารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติ 
ไม่บังคับให้จิตรู้นั่นรู้นี่ 
มีสิ่งใดหรืออารมณ์ใดปรากฏเด่นชัด ก็ให้รู้สิ่งนั้น 
รู้แล้วไม่แก้อารมณ์ รู้แล้วไม่เพ่งใส่อารมณ์ 
รู้แล้วไม่บังคับจิตไว้กับอารมณ์ 
รู้แล้วไม่บังคับจิตให้ออกจากอารมณ์หนึ่งไปรู้อีกอารมณ์หนึ่ง 
แล้วจิตก็จะรู้อารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติ
หรือรู้อารมณ์อย่างมีความรู้ตัว

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หมั่นสังเกตความรู้สึกที่กายใจไว้เสมอจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ายินดีเมื่อเราวางอุเบกขาได้..
ถ้ายินดีเมื่อเราวางอุเบกขาได้
ก็คือการทำลายอุเบกขาอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
จงถอนความยึดมั่นในอุเบกขาเสียด้วย
จึงจะละความยินดียินร้ายต่อโลกได้เด็ดขาด

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เรื่องก็จบกัน ณ ที่นั้นคำถาม :

เมฆหมอกที่มาบดบังจิตหรืออาการของจิตหรือเจตสิก หรืออุปกิเลสหรืออนุสัย ..
หลวงปู่มีอุบายอย่างไรในการถอดถอนครับ

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ตอบ :

เมฆก็ตามหมอกก็ตาม จิตก็ตาม อาการของจิตก็ตาม 
เจตสิกก็ตาม จะใส่ชื่อลือนามสักเพียงใดก็ตาม
 ถ้า “เรา” ไม่มีในที่นั้นๆ “ของเรา” ก็ไม่มีในที่นั้นๆ 
พิษสงก็ไม่มีในที่นั้นเอง 
การพิจารณาว่าเราไม่มีในที่นั้น เราไม่มีในที่ใดๆ ทั้งนั้น 
ของเราก็ไม่มีในที่ใดๆ ทั้งสิ้น 
ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เรื่องก็จบกัน ณ ที่นั้นไป 
ทำท่าทำทาง “วาง” เป็นอันผิดทั้งนั้น 
เพราะมันเป็นกริยาเป็นเหตุ เป็นกรรม เป็นวิบากในตัว

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ผ่อนคลายความรู้ทั้งร่างกาย ออกไปกับลมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

"รับรู้" แต่ไม่ "รับเก็บ" ก็ว่างแล้วใจเราว่างแล้ว  จิตของเราก็บริสุทธิ์ ไม่มีอะไร  
ตาเห็นรูป จิตก็ว่างจากรูป  หูได้ยินเสียง จิตก็ว่างจากเสียง  
จมูกได้กลิ่น จิตก็ว่างจากกลิ่น   ลิ้นได้ลิ้มรส จิตก็ว่างจากรส  
กายได้สัมผัส จิตก็ว่างจากสัมผัส  
ใจรับรู้ธรรมารมณ์ จิตก็ว่างจากธรรมารมณ์ 
 พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าสิ่งเหล่านั้น  “ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ของเรา”
เมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา 
เราก็ "รับรู้" แต่ไม่ "รับเก็บ" ก็ว่างแล้ว 
เพราะตาเรายังดีอยู่ก็มีสิทธิจะเห็นได้ 
หูเรายังดีอยู่ก็มีสิทธิที่จะฟังได้ 
จมูกเรายังดีอยู่ก็สูดดมได้  
ลิ้นเรายังดีอยู่ก็รู้รสได้  
กายสัมผัสดีอยู่ก็สัมผัสได้  ใจเราปกติดีอยู่ก็รับรู้อารมณ์ได้ 
แต่เรารับรู้ว่าไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ก็"ว่าง" แล้ว..
ในขณะที่จิตเราไม่ได้ระลึกถึงอะไร 
ไม่ว่า รูป เสียง  กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 
นั่นแหละ "ว่าง " เดี๋ยวจะนึกว่า "ว่าง" ยาก !

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาตื่นเช้ามา ภาวนาดูนะจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนทั้งโลกทะเลาะกันเพราะกามคนทั้งโลกทะเลาะกันเพราะกาม ละกามเสียได้ 
ความพยาบาท ความมุ่งปองร้าย 
ความหงุดหงิดรำคาญ ความลังเลสงสัย 
ความหดหู่ใจ จะหายไปจากจิต 
คงเหลือแต่ความสว่างไสวของจิต
ละอารมณ์ทั้งหลาย อันมาจากความข้องผูกในกาม 
ด้วยการผูกจิตไว้กับลมหายใจ และเฝ้ารู้ความเกิดดับ 
หรือพระอนิจจัง กามจะหายไปจากจิตในที่สุด

ครูบาไตรภพ  วัดป่าโคกเจริญธรรม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ต้องรู้สึกตัว..ต้องรู้สึกตัว อย่างตัวนั่งอยู่นี้ นั่งสบายไหม 
ต้องข่มจิตไว้ ให้รู้จักทั้งทุกข์ และทั้งสุข 
ต้องประคองดู ไม่ให้มันเสื่อม ไม่ให้มันเบื่อ
พอประคับประคองมัน ก็ค่อยสบายไป 
เป็นปีติ บางทีน้ำตาไหล บางทีสั่นสะเทือน 
บางทีเหมือนกับขนลุกขนพอง เราก็เฉยอยู่ไม่สนใจ
ให้ระลึกว่า มีเกิดขึ้นมีดับไป ไม่ยั่งยืน มันก็หายไป 
ตัวอื่นมาอีก เราก็ดูไปอย่างนั้น ดูจนหมดฤทธิ์ 
ไม่ปรุงแต่ง จิตมันจึงไปนิ่งนอนอยู่ที่พัก
อายตนะมันไปรับอารมณ์ภายนอก ภายใน มาใส่จิต 
ให้มีความกระตือรือร้น ให้มีความอยาก ความโลภ 
เมื่อฝึกจนชำนาญมาก จึงปราบกิเลสลงได้ ฆ่าได้ 

หลวงปู่คำพอง ขันติโก

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราฝึกใจเพื่อยอมรับความจริงของความทุกข์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้ที่ถึงความวิเศษแล้วคนที่รู้ว่าตัวดี คนนั้นยังไม่ถึงความวิเศษ 
คนใดเห็นว่า ไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ เทวโลก พรหมโลก 
ไม่มีอะไรดีอะไรวิเศษ 
สิ้นความรักความพอใจทุกสิ่งทุกอย่าง 
ยอมรับนับถือกฎธรรมดา 
ผู้นั้นแหละถึงดี ถึงความวิเศษแล้ว

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราเป็นคนดีอยู่แล้ว.. ทำไมต้องฝึกจิตด้วยเราเป็นคนดีอยู่แล้ว.. ทำไมต้องฝึกจิตด้วย  จะช่วยอะไรได้ ?

พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า.. ให้ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส 
คือ เมื่อทำความดีแล้ว ต้องอยู่เหนือความดีนั้นด้วย  
เพราะคนดีโดยส่วนมาก เมื่อทำความดีแล้ว 
ยังมีความกังวลที่ต้องการให้คนเห็นความดีที่ทำ ให้คนเข้าใจ  
ถ้าคนไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด ก็จะน้อยใจ เสียใจได้ง่าย...
 เปราะบางง่าย คิดว่า เราอุตส่าห์ทำความดี ทำไมไม่เข้าใจ 
ก็เลยไม่อยากจะทำความดี และอาจจะเลยเถิด  
ถึงกับไม่อยากเป็นคนดีอีกก็มี...

พระอาจารย์ธัมมทีโป

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ใจที่สงบจากกิเลส กับใจที่กิเลสสงบจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความเพียรที่จะต่อศุ้กับมาร
ความเพียรที่จะต่อสู้กับมารด้วยการหาเหตุผลว่า 
ใครผิด ใครถูก นับเป็นความเพียรที่ผิดพลาด
เพราะหากจะคิดต่อสู้ด้วยการหาเหตุผลว่า
เรื่องราวหรืออุปสรรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
“ใครผิด ใครถูก” เพียงคิดจะต่อสู้ด้วยวิธีคิ...
ก็หลงติดกับดัก เป็นเหยื่ออภิสังขารมารทันท

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/

การที่เรามีสติรู้กาย สติรู้ใจ ก็เท่ากับเราเรียนอภิธรรมการที่เรามีสติรู้กาย สติรู้ใจ ก็เท่ากับเราเรียนอภิธรรม 
แต่เป็นการเรียนอภิธรรมในภาคปฏิบัติ
กายกับใจนี่แหละ คือ ตัวอภิธรรม
หมายถึง ไม่มีคน ไม่มีสัตว์ ไม่มีเรา ไม่มีเขา 
เห็นแต่สภาวธรรมล้วนๆ เลย
ในที่สุด ใจเราก็พ้นจากรูป จากนาม ก็เข้าไปถึงนิพพาน..

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/

ใจมนุษย์อยากคืนสู่ธรรมชาติจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตว่างจากอารมณ์นั้นมีอยู่แล้ว เป็นของเดิมจิตว่างจากอารมณ์นั้นมีอยู่แล้ว เป็นของเดิม..
มีความบริสุทธิ์และใสสว่างอยู่ในตัวเหมือนดวงแก้วมณี 
ไม่มีรักมีชังมาก่อน เมื่อเราต้องการจะขุดคุ้ยหากันจริงๆ ก็ย่อมจะพบได้
จิตเดิมแม้ไม่มีรูปร่าง สูงต่ำ ดำแดงอย่างใด 
ก็ยังบ่งบอกความสุขสงบ ของตัวเองให้รู้อยู่บ้าง 
เช่นเวลารู้สึกตัวตื่นจากหลับ หรือเวลาก่อนจะหลับ 
จิตยังมิได้คิดอะไร และจิตสู่ภวังค์ขาดความคิด 
นั่นบ่งบอกถึงสภาพเดิมว่าเป็นธรรมชาติสงบ 
ผุดผ่องไม่มีอารมณ์นึกอารมณ์คิด 
มีอยู่แล้วแต่เพราะเราไม่มีเวลาที่จะทรงความรู้สึกนั้นไว้ได้
มีอยู่แล้ว อย่างไร ที่ไหน 
คือมีอยู่คู่กับความรู้สึกตัว และทั่วไปในความรู้สึกตัว..

หลวงปู่ดาบส สุมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนทำวิปัสสนารักษาจิตเดิมแท้ได้ดีกว่าสมถะจิตเดิมแท้ของเราทุกคน มันไม่มีนิวรณ์ใดๆ ครอบงำมาก่อน
มันใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนจิตของเด็ก..
เมื่อถูกความคิดปรุงแต่งเข้ามารบกวนแล้ว จิตนั้นจึงเศร้าหมองไป..
และคนที่รู้จิตนี้ก็คือผู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติภาวนามาแล้วเท่านั้น
คนที่รู้จักทำวิปัสสนาย่อมรักษาจิตชนิดนี้ได้ดีกว่าคนที่รู้เพียงสมถะภาวนา
สามารถพัฒนาให้ดำรงอยู่ได้ยาวนาน และสามารถนำจิตแบบนี้
มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวาง
และมีประสิทธิภาพมากกว่าคนธรรมดาหลายเท่าทีเดียว

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คุณภาพของจิตที่จะรับธรรมก็สำคัญจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความทุกข์เกิดขึ้น เพราะขาดสติความทุกข์เกิดขึ้น เพราะขาดสติ หลงส่งจิตออกนอกกาย
หรือหลงส่งจิตออกนอกจากปัจจุบัน
ด้วยการหลงคิด ปรุงแต่งยึดถือสิ่งต่างๆ 
ทั้งภายนอกและภายในร่างกายตนเอง
ถ้าจิตกับกายอยู่ด้วยกัน คือมีสติสัมปชัญญะ 
รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบัน หรือตัวอยู่ไหน ใจอยู่นั่น
กายทำอะไร ใจอยู่กับสิ่งนั้น ในทุกขณะปัจจุบัน
ไม่หลงคิดไป ก็จะไม่มีกิเลสและความทุกข์

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อ "จิตถึงจิต" แล้วจริงๆเมื่อ "จิตถึงจิต" แล้วจริงๆ หมดสงสัยในภพในชาติ 
แม้ไม่บรรลุถึงอริยมรรคใดๆ แต่ก็มั่นพระรัตนตรัย 
บุญเราก็ไม่เอา บารมีเราก็ไม่สร้าง มรรคก็ไม่ถามหา 
นิพพานก็ไม่หมาย เพราะจิตมันเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้น
วิบากกรรมที่ทำมา ยังคงมี แต่จิตไม่รับ เพราะไม่ส่งออก 
ไม่หวั่นไหวในผลแห่งกรรมนั้น 
ดังนั้น การจะไปแก้กรรม พ่นน้ำหมาก เป่าน้ำมนต์มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้ 
เพราะวิบากแห่งกรรม ก็เนื่องมาจากเจ้าของทำมา กรรมไงก็มันตามมาแน่นอน
จะหลีกหนีไปไม่ได้ แต่จิตเมื่อถึงจิตแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวในวิบากเหล่านั้น 

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เอารู้สุข รู้ทุกข์ รู้บุญ รู้บาปให้วางสุข วางทุกข์นั้น 
มีบุญก็ไม่เอา มีบาปก็ไม่เอา 
เอารู้สุข รู้ทุกข์ รู้บุญ รู้บาป
เข้าสายกลางเป็นยอดแห่งความสุขเสมอไป

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราไม่มีปัญญา มองไม่เห็น เราเลยหลงกันร่างกายของเราก็เป็นการรวมตัวของธาตุทั้ง ๔ คือดิน น้ำ ลม ไฟ 
แล้ววันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะละลายไปเหมือนน้ำแข็ง..
เราจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้ว่า เป็นตัวเราเป็นของเรา 
เพราะถ้าเรายึดแล้ว มันจะทำให้เราอยากให้มันอยู่กับเรา 
แล้วพอเราอยากแล้ว มันจะทำให้เราทุกข์..
ร่างกายคนอื่นจะตาย เราทุกข์หรือเปล่า..
ตายก็ตายไปสิเรื่องของเขา ใช่ไหม 
ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรา
ก็เหมือนกันกับร่างกายของคนอื่น ไม่ได้เป็นของเรา 
แต่เราไม่มีปัญญา มองไม่เห็น เราเลยหลงกัน 
ไปยึดไปติดกับร่างกาย แล้วก็อยากให้มันไม่ตาย ก็เลยทุกข์กัน 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ร้อนใจดับได้ด้วยการรู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความเห็นว่ามีตัวตน ทำให้จิตกระด้างกระเดื่อง"เราไม่กลัวใคร ใครด่ามาเราก็ต้องด่าตอบ ใครตีมาเราก็ตีตอบ" 
"เราไม่กลัวใคร" ไอ้ความนึกคิดอย่างนี้ ท่านเรียกว่า "ทิฏฐิมานะ" 
ความเห็นว่ามีตัวมีตน มีเรามีเขา 
มันทำให้จิตกระด้างกระเดื่อง 
ไม่ยอมสละสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากจิตใจ..
ไม่วางตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้า.. 
ประพฤติไปตามอำนาจของมานะทิฏฐิ 
มันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันอยู่วันยันค่ำอย่างนั้นแหละ .. 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตที่มี “คุณภาพ”
จิตที่มี “คุณภาพ” จะเห็นสิ่งต่างๆ 
ตามที่มันเป็นอย่างนั้นเอง

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การภาวนาพัฒนาจิตต้องไม่เลือกเวลาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้มีเมตตาธรรมจะทำความสงบจิตเร็วผู้มีเมตตาธรรมจะทำความสงบจิตเร็ว ความสงบจะเกิดขึ้นเร็ว 
นี่ก็ไม่ยากที่จะเข้าใจ 
คือถ้าหากว่าเรามีเมตตาภายในจิตใจของเรา 
ก็คือเราไม่มีความรำคาญ ความหงุดหงิด
และไม่แบกความไม่พอใจไว้ เรามักจะแผ่ออก 
แม้แต่ความน้อยใจเสียใจ ถ้าเรามีเมตตาธรรม 
มันไม่ค่อยจะเกาะไว้ที่จิตใจของเรา 
เวลาเราทำสมาธิ จิตก็จะสงบเร็ว
สาเหตุอย่างหนึ่งก็เพราะว่าจิตเป็นสุขอยู่แล้ว 
อย่างที่พระพุทธเจ้าเคยสอน 
จิตใจที่มีความสุข สมาธิจะเกิดขึ้นง่าย

พระอาจารย์ปสันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความคิดสะเปะสะปะเหลวไหล จะกลายเป็นปัญญาในสมาธิเมื่อจิตมีความคิด สติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิต 
ความคิดสะเปะสะปะเหลวไหลนั่นแหละ
จะกลายเป็นปัญญาในสมาธิ 
เพราะจิตของเราคิด แล้วจะรู้สึกแต่เพียงสักแต่ว่าคิด 
คิดแล้วก็ปล่อยวางไปๆ 
เมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นปัญญา 
เมื่อมีปัญญาก็สามารถกำหนดหมายรู้ความคิด
ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วก็รู้พระไตรลักษณ์ขึ้นมา 
ก็กลายเป็นปัญญาในขั้นวิปัสสนาเท่านั้นเอง 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้เห็นตามเป็นจริง คือทางแห่งปัญญาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความคิดนี่เป็นตัวสาระแนที่สุดความคิดนี่เป็นตัวสาระแนที่สุด คอยยุแหย่ไม่ให้จิตใจตั้งมั่นลงในมรรค แต่ในขณะเดียวกัน ก็อาศัยความคิดนั่นเองให้กำลังแก่มรรค เหมือนนักกระโดดข้ามรั้ว ถ้าไม่มีรั้ว ไม่มีอุปสรรคให้ การเป็นนักกระโดดข้ามรั้วก็มีไม่ได้ ถ้ามีรั้วให้กระโดด นักกระโดดก็เกิดขึ้น ความชำนาญก็เกิดขึ้นตามมา ท่านเขมานันทะ
ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้ธรรมะจริงกับแบบปรัชญา
รู้ธรรมะจริงต้องเครียดยาก ปล่อยวางง่าย 
รู้ธรรมะแบบปรัชญาจะเครียดง่าย ปล่อยวางยาก


สมสุโขภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

พระอรหันต์ท่านก็มีความคิดเห็นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

กิจเดียวที่พึงทำคือ รู้พอขุ่นข้องใจขึ้นก็เพียงแค่รู้เท่านั้น ไม่ต้องวิเคราะห์หาเหตุ 
จะอีกนานแค่ไหน ก็เพียรรู้มันไว้เท่านั้นเอง 
ก็แค่รู้ว่ามีความปรุงแต่ง หรือรู้ว่าจิตยินดียินร้ายก็ได้ 
รู้ไปอีกเดี๋ยวมันก็ดับ เป็นไปตามกฎอนิจจัง 
รู้ไปเรื่อยๆ จนฉลาดพอที่จะปล่อยวางมันลงไปได้ 
ความฉลาดที่เกิดจากการรู้ มันยิ่งกว่าที่เกิดจากความคิดวิเคราะห์ 
มันสามารถปล่อยวางได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้นกิจเดียวที่พึงทำคือ รู้
หลักการภาวนา....เราไม่ได้พากันมาภาวนาเพื่อทำจิตให้ดี 
จิตย่อมมีทั้งดีและไม่ดีไปตามเหตุปัจจัย 
ที่ต้องทำก็คือ จิตดีให้รู้ว่าจิตดี 
จิตไม่ดีก็ให้รู้ว่าจิตไม่ดี 
หยุดหานั้นดี แต่อย่าหยุดรู้

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา