ใจเป็นกลาง ใจก็สงบเย็นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ดูตัวเองบ่อยๆ ปัญญาญาณจะค่อยๆ หยั่งรากลึกจุดอ่อนของฆราวาสคือ การขาดความสืบเนื่อง
เพราะความสืบเนื่องนี้คือความก้าวหน้า
และความก้าวหน้าต้องอาศัยวิริยะ ก็คือความเพียรนั่นเอง
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ภาวิตา พหุลีกตา”
ปัญญาจะเกิดได้ จะต้องเกิดจากการทำเป็นประจำ ทำบ่อยๆ 
นอกจากเราปฏิบัติในรูปแบบแล้ว
ในชีวิตประจำวัน เราก็ต้องหมั่นย้อนมาดูที่ใจตนเอง
พยายามเก็บเล็กผสมน้อยทั้งวัน 
หลอมรวมการปฏิบัติให้อยู่ในชีวิตประจำวัน 
รู้อิริยาบถ อย่าทิ้งความรู้สึกตัว หมั่นย้อนมาไปเรื่อยๆ

หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา