กิเลสเป็นข้าศึกต่อการเข้าถึงธรรม          อันตรายจากสิ่งรอบข้างนั้นไม่น่ากลัวเพราะสามารถระวังแก้ไขได้ แต่อันตรายที่เกิดจากกิเลส ที่เข้ามากัดกินหัวใจแล้ว น่ากลัวมากกว่า เพราะเป็นข้าศึกต่อการเข้าถึงธรรม

                                                                                                   หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

รู้อยู่ที่ไหน จิตอยู่ที่นั้นรู้อยู่ที่ไหน นึกคิดอยู่ที่ไหน แสดงว่าจิตอยู่ที่นั้น ให้ส่งจิตเข้าในกาย อย่าส่งจิตออกนอกกาย

หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ

ความรักที่ไร้ทุกข์         ความรักที่ไร้ทุกข์ นั้นต้องพัฒนาปัญญาเพิ่มขึ้นโดยให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่ต้อง แก่ เจ็บ ตาย และต้องพลัดพราก จากกันเป็นธรรมดา. . .

                                                                                      พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)