เพราะมองแต่ความมี จึงแลไม่เห็นความว่าง


เมื่อคนทั้งหลายมองดูภาพจักรวาล
พวกเขาจะสนใจแต่ดวงดาว แสงสี 
การเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของมัน
จะมีสักกี่คนที่เพิกต่อเหล่าหมู่ดาว 
แล้วมองลงสู่ความเวิ้งว้างที่เป็นที่ต้้ง
ที่อาศัยของหมู่ดวงดาวกันหนอ?
เพราะไปสนใจแต่ปรากฎการณ์และความมี... 
จึงไม่อาจพบแก่น และความมีที่ไม่มี
อันเป็นพื้นที่รองรับการตั้งอยู่แห่งหมู่ดาว

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความยึดมั่นถือมั่น คือ บ่วง


...ความยึดมั่นถือมั่น คือ บ่วง
แม้แต่ความยึดมั่น
ในเทพเทวะที่เรานับถือ
หรือยึดมั่นในธรรมะก็ตาม
คนรวยยึดมั่นในทองคำ
คนจนยึดมั่นในเข็มหรือด้าย
ต่างก็คือ
ความยึดมั่นเสมอกัน
จงละความยึดมั่น
อันเป็นสิ่งปิดกั้น
หนทางสู่ความหลุดพ้น

ท่านคุรุ รินโปเช

Image by nimrodins from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา