ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่สิ่งลึกลับ


การตัดเวร ตัดกรรม
คือการตัดความคิดปรุงแต่ง
การหยุดความคิดปรุงแต่ง
คือการหยุดวัฏสงสาร
.
การก้าวข้ามพ้นจากโลกทั้งสาม
หมายความว่าอย่างไร
คือการยกจิตอยู่เหนือความเป็นคู่
จากความดีความชั่ว
ความกลัวความกล้า
ยินดียินร้าย
.
โลกทั้งสามจะดับหายไป
ถ้าได้ลุถึงขั้นอยู่เหนือความคิด
เมื่อความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้น
ก็เข้าไปสู่ภูมิทั้งสาม
เมื่อความคิดหยุด
ก็ออกมาจากภพทั้งสาม
.
การก้าวพ้นจากความเป็นปุถุชน
ไปสู่ความเป็นพุทธะ
ทำให้สิ้นกรรม
.
จงดูแลรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ต่อเนื่อง
เมื่อใดปุถุชนเห็นธรรมชาติของตนเอง
อุปาทานทั้งปวงก็หมดไป
ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่สิ่งลึกลับ
แต่สามารถพบมันได้ในปัจจุบันขณะ...
อกาลิโก

คำสอนพระโพธิธรรม ตั๊กม้อ
หนังสือปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรม
โดย ธีรขณะ

Image by JerryDing from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา