กำหนดรู้เรื่องชีวิตประจำวันสำคัญกว่าหลับตาทำสมาธิการกำหนดรู้เรื่องชีวิตประจำวันนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญ 
สำคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาสมาธิ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

รู้ลมหายใจ เป็นคุณความดีอเนกประการ         ลมหายใจที่เป็นไปโดยธรรมดานั้น มีประโยชน์เพียงกันตายเท่านั้น ไม่ได้ทำให้บังเกิดคุณความดีอะไรขึ้นมาได้เลย ส่วนลมหายใจที่เราตั้งใจให้เป็นไปตามความรู้สึกของเรานั้น ย่อมทำให้คุณความดีได้เป็นอเนกประการ

                                                                                                          ท่านพ่อลี ธัมมธโร