เพราะเราปล่อยวาง เราจึงหลุดพ้น


...พระพุทธองค์จึงตรัสว่า
เพราะเราปล่อยวาง เราจึงหลุดพ้น
ฟังให้ดีนะ เพราะเราเกิดการปล่อยวางขึ้น
จึงมีการหลุดพ้น...
ตราบใดก็ตาม ถ้าไม่ปล่อยวาง
จากความรู้สึก จากอารมณ์นั้นๆ
ตราบนั้นเรายังต้องเวียนว่าย...
เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากติดข่าย
อย่างที่พระพุทธเจ้าว่า...
เราก็วางมันซะ อย่าไปหลงคาบเหยื่อ
ไม่ว่าจะเป็นอาการของกายใจใดๆ ที่มันเกิดขึ้น
จะพึงพอใจใดๆ ก็ตาม
จะไม่พอใจขนาดไหนก็ตาม
จะชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบขนาดไหนก็ตาม
รับรู้อารมณ์นั้น และวางอารมณ์นั้นลง...

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by onfeed from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
โมทนาสาธุ


โมทนาสาธุ
เป็นหลักธรรมสำคัญในพรหมวิหารธรรม 
ที่สอนให้รู้จักการพลอยยินดี
ในการประพฤติดีปฏิบัติชอบของผู้อื่น 
หรือการพลอยยินดีที่ผู้อื่นมีความสุข 
“ทุกวินาที มีคุณค่าโมทนาสาธุ” 
.
พระอาจารย์นพพร  อาทิจฺจวํโส เคยพิจารณาว่า 
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ 
แล้วจิตของพระอาจารย์ก็พิจารณาว่า 
#แล้วสมุทัยเหตุให้เกิดสุขมีไหม 
ก็รู้ขึ้นมาว่า “มุทิตาพลอยยินดี” 
เป็น “สมุทัยเหตุให้เกิดสุข”…
.
…พระอาจารย์ท่านนำเอามาใช้ 
และเผยแพร่อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทุกคน 
ให้รู้จักการมุทิตาพลอยยินดีกับผู้อื่น
ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ และมีความสุข  
“ทุกวินาทีมีคุณค่า โมทนาสาธุ” 
โมทนาสาธุกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ 
พระธรรมเจ้าทุกพระองค์ 
พระอริยสังฆเจ้าทุกพระองค์ 
พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
ทรงบำเพ็ญบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี 
มามากมายมหาศาล  
.
เราทุกคนปรารถนาความสุขความสงบ
ก็ต้องโมทนาสาธุกับบารมี
อุปบารมี ปรมัตถบารมี ของพระพุทธองค์ 
ขอให้เราได้มีส่วนแห่งพระคุณความดี
และบุญกุศลวาสนาบารมีทั้งหลาย
ของทุกๆ พระองค์

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

Image by terimakasih0 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา