รู้สึกตัวคือการปฏิบัติธรรมเวลามันหลง ระลึกได้ขึ้นมา....รู้สึกตัว
เวลามันโกรธ ระลึกได้ขึ้นมา...รู้สึกตัว
เวลามันทุกข์ ระลึกได้ขึ้นมา....รู้สึกตัว
เวลามันกลัว ระลึกได้ขึ้นมา....รู้สึกตัว
รู้สึกตัวระลึกได้อย่างนี้ คือ การปฎิบัติธรรม

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ให้เห็นโทษของอารมณ์
ให้เห็นโทษของอารมณ์ที่เกิดจากอายตนะหก
ซึ่งมันแส่ส่ายไปในโลกธรรมทั้งแปด
เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด 
แล้วยอมสละปล่อยวาง
แล้วย้อนเข้ามาอยู่ที่จิตแห่งเดียว

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ไม่ต้องรู้อะไรมาก...ไม่ต้องรู้อะไรมาก รู้ภายในน้อยๆ
รู้ตามคำสอนน้อยๆ มันก็กว้างออกมาได้
รู้ทุกขัง รู้อนิจจัง รู้อนัตตา รู้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร