เราจะถึงซึ่งการรู้แจ้ง


เราจะถึงซึ่งการรู้แจ้ง
เมื่อเราสามารถ
ห่วงใยผู้อื่น
เท่ากับตนเอง
และละวางตัวเอง
เท่ากับที่เรา
ละวางผู้อื่น

ลามะ ดิลโก รินโปเช
-----------------------------------------

Enlightenment will be ours 
when we are able to care for others 
as much as we now care for ourselves, 
and ignore ourselves to the same 
extent that we now ignore others.

Dilgo Khyentse Rinpoche

Image by ruthe_meriele from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา