ไร้ผู้คิด ไร้ผู้พูด ไร้ผู้ทำ ไร้ผู้เห็น


การหลุดพ้น...
มิใช่สิ่งที่คิด สิ่งที่พูด สิ่งที่ทำ สิ่งที่เห็น
แต่ขณะใดที่ประจักษ์แจ้งว่า
สิ่งที่คิด สิ่งที่พูด สิ่งที่ทำ สิ่งที่เห็น
เป็นเพียงปรากฏการณ์
ไร้ผู้คิด ไร้ผู้พูด ไร้ผู้ทำ ไร้ผู้เห็น
นั่นจึงพ้นจากการเกิดการตาย

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by guvo59 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ


จิตที่เศร้าหมองด้วยราคะ ย่อมไม่หลุดพ้น
หรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชา ย่อมไม่เจริญ
ด้วยประการฉะนี้แล...เพราะสำรอกราคะได้
จึงชื่อว่าเจโตวิมุตติ
เพราะสำรอกอวิชชาได้
จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตติฯ

พุทธพจน์
จากหนังสือพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
โดย แสง จันทร์งาม

Image by guvo59 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา