"ผู้คิด" คิด แต่เราไม่ใช่ผู้คิด


"ผู้คิด" คิด แต่เราไม่ใช่ผู้คิด

การจะเข้าถึง "ปัญญา"
ไม่ได้อาศัยความคิด
และความคิดไม่มีวัน
ที่จะสามารถพาใคร
ไปสู่ปัญญาได้

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

Image by Martin_Melicherik from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาทานก็ถึงพระนิพพานได้


ทานก็ถึงพระนิพพานได้ 
ธรรมทาน อภัยทาน เรียกว่า “ทานภายใน”
ทานภายในไม่มีข้าศึกศัตรู 
ไม่มีกาลสมัย เป็นอกาลิโก เขาไม่สอนอย่างนี้
กลัวจะได้เร็ว มัวแต่สอนทานภายนอก 
ได้ก็ช้า มีอันตรายเพราะจะหลงลืม
จิตมีทาน ศีล ภาวนา ไปได้เร็ว 
แต่จะเอาแค่ทาน ศีล ภาวนา ภายนอก ไปไม่ได้เร็ว 
ทานภายในก็อภัยทานและธรรมทาน

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

Image by copperscaledragon from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา