ทุกข์ก็ไม่ใช่ตน สุขก็ไม่ใช่ตน อย่าไปตั้งใจละเราต้องดูซิ ว่าทุกข์นี่ มันเป็นยังไง
เรามัวไปตั้งใจละ ละ ก็ไม่เห็นซิว่ามันเป็นยังไง 
ทุกข์ก็ไม่ใช่ตน สุขก็ไม่ใช่ตน อย่าไปตั้งใจละ...
เมื่อมันเห็นชัด ว่าไม่ใช่ตน อุปาทานก็ดับ
แต่สุข ทุกข์ ก็ยังมีอยู่ แต่มันไม่ใช่เราแล้ว...
ทุกข์มันก็รบกวนเราไม่ได้ เราก็ไม่ทุกข์กับมัน
ทุกข์ก็มีอยู่ สุขก็มีอยู่ ก็รู้ชัดเห็นชัดว่า ไม่ใช่เรา

หลวงปู่เจือ สุภโร

ที่รู้แล้วรู้อีก นี่แหละ จะเป็นองค์ปัญญาได้ใจมีสมาธิ ก็รู้ ใจไม่มีสมาธิ ก็รู้
ที่รู้แล้วรู้อีก นี่แหละ จะเป็นองค์ปัญญาได้
ให้รู้ติดไว้ เพราะพระองค์เป็นผู้เรียนรู้ 
เป็นผู้เรียนเห็น
เราก็เช่นเดียวกัน เมื่อเรามีความรู้ มีความเห็นอยู่
นั่นแหละจะเป็นผู้กำจัดภัยในตนได้
ย่อมจะนำมาซึ่งปัญญาให้เกิดได้
นำมาซึ่งความสุขได้ พวกท่านไม่ต้องสงสัย

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก