ยานอันสูงสุด


ในวันหนึ่ง ภิกษุชิช็วง ได้ถามพระสังฆปรินายกว่า
พระพุทธองค์ได้ประกาศคำสอน เรื่อง “ยานสามชนิด”
และเรื่อง "ยานชั้นสูงสุด" ไว้ด้วย
แต่กระผมไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้
ขอให้ใต้จงกรุณาอธิบายเถิด
.
พระสังฆปรินายกได้ตอบว่า
ในการพยายามเพื่อเข้าใจเรื่องเหล่านี้
ท่านควรจะส่องดูที่ใจของท่านเอง
และทำตัวต่อสิ่งทั้งปวงในภายนอกอย่างมีอิสระ
ความแตกต่างระหว่างยานทั้งสี่ชนิด
มิได้อยู่ที่ตัวธรรมะ
แต่อยู่ที่ความแตกต่าง
ของใจคนที่จะปฏิบัติธรรมะ
.
การดู การฟัง การท่องพระสูตร เป็นยานขนาดเล็ก
การรู้ธรรมและเข้าถึงความหมาย
เป็นยานขนาดกลาง
การเอาธรรมะที่รู้นั้นมาปฏิบัติจนเป็นปรกตินิสัย
นี่คือยานขนาดใหญ่
การเข้าใจธรรมทั้งปวงอย่างปรุโปร่ง
ได้ดื่มรสธรรมะนั้นอย่างสมบูรณ์
เป็นอิสระจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง
มีใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวง
และไม่ถืออะไรไว้โดยความเป็นตน
นี่แหละคือยานอันสูงสุด

สูตรของเว่ยหล่าง

Image by JLB1988 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความไม่มีตัวตนจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ


จงพากันใช้สติปัญญาให้รู้จักความเป็นตัวตน 
เมื่อรู้จักความเป็นตัวตนแล้ว
ให้ปฏิบัติตนเพื่อที่จะละความเป็นตัวตน 
เมื่อตนละความเป็นตัวตนได้แล้ว 
ความไม่มีตัวตนนี่แหละจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทฺโธ

Image by Kanenori from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา