ตั้งสติขึ้นมาดูแขก


ถ้าเราคลุกไปกับอารมณ์
จนกลายเป็นอันเดียวกันแล้ว
ก็ต้องพยายาม ตั้งสติขึ้นมาดูแขก
แขก ก็คืออารมณ์หรือเรื่องราวในจิตเรา
สติตรวจดู มีแขกมั้ย ?
มีแขกมั้ย ดู.. ดู.. ดู...
...
"ไอ้ตัวดู" ก็กลายเป็น "จิต" ไป
มันก็จะ แ ย ก ออกมาจาก แขก ได้
...
ถ้าฝึกไปเรื่อยๆ จะมีประโยชน์มาก
เราจะพัฒนา สามารถละหรือปล่อยวาง
อารมณ์ทั้งหลายได้
ไม่เอาเรื่องราวความทุกข์ต่างๆ  
มาบีบคั้นจิตใจตัวเอง

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by Myriams-Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราจะเห็นว่าเรามีทุกๆ สิ่งอยู่แล้ว


ตามหลักพุทธศาสนา 
ผู้คนล้วนบริสุทธ์มาแต่แรกเดิม 
ทว่าเราได้ถูกทำให้ตกอยู่ในสภาวะ
อันนำไปสู่ความหลง 
อย่างไรก็ตาม ในทันทีที่เรา
ทำให้ตนเองเป็นอิสระ
จากความยึดติดและความนึกคิด 
เราก็สามารถที่จะกลับมาสู่ความบริสุทธิ์
และความดีงามซึ่งเป็นสภาวะ
ของความอิสระหลุดพ้นโดยสมบูรณ์อีกครั้ง
.
ดังนั้นการปฎิบัติในพุทธศาสนา
ไม่ใช่กระบวนการที่จะได้บางสิ่งบางอย่างมา 
และไม่ใช่การที่จะกลายเป็นบางสิ่งบางอย่าง 
แต่มันคือกระบวนการแห่งการทำใจของตนเองให้ว่าง 
และการคืนสู่สภาวะเดิมแท้ของความบริสุทธิ์ 
ทันทีที่เราทำใจของเราให้ว่าง
เราจะเห็นว่าเรามีทุกๆ สิ่งอยู่แล้ว 
หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ 
เพราะเราเป็นผู้เดินตามมรรคา 
ดังนั้นเองเราจึงคืนสู่ความบริสุทธิ์เดิมแท้ของจิต
.
พระอาจารย์พอบจอง (พ.ศ. ๒๔๗๔-๒๕๕๓) 
แห่งพุทธศาสนานิกายซอน (เซ็น) ในเกาหลี 
เพจ Zen Smile Zen Wisdom

Image by Myriams-Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา