.การทำจิตใจให้มีกำลัง          การทำกายให้มีกำลังก็คือ การออกกำลังกายบริหาร มีการกระโดด การวิ่ง นี่คือการทำกายให้มีกำลัง...การทำจิตใจให้มีกำลังก็คือ ทำจิตให้สงบ ไม่ใช่ทำจิตให้คิดนั่นคิดนี่ไปต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขตของมัน เพราะว่าจิตของเรานั้นไม่เคยได้สงบ ไม่เคยมีกำลัง มันจึงไม่มีกำลังทางด้านสมาธิภายใน

                                                                                                       หลวงปู่ชา สุภัทโท

อารมณ์บังจิตอารมณ์ 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ จึงเปรียบเหมือนลม 6 จำพวก 
ทวาร 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และหทัยวัตถุ เปรียบเหมือนฝั่งมหาสมุทร 
จิตใจของคนเราก็เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทร 
เมื่อลม 6 จำพวก เกิดเป็นพายุใหญ่ในเวลาฝนตก 
ทำให้น้ำในมหาสมุทรเกิดเป็นคลื่นแล้วระลอกใหญ่โต
เรือ แพ หลบไม่ทันก็ล่มจมเสียหายขึ้นนี้ฉันใด 
อุปมัยดังพาลชนไม่รู้เท่าทันโลก ไม่รู้เท่าทันอารมณ์
ปล่อยให้โลกเข้ามาประสมธรรม 
ปล่อยให้อารมณ์เข้ามาประสมจิต จึงเกิดราคะ โทสะ โมหะ ...
ถ้าอยากเห็นวิมุตติ ก็ให้เพิกถอนสมมุติออกให้หมด
เพราะโลกบังธรรม อารมณ์บังจิตฉันใด 
สมมุติก็บังวิมุตติฉันนั้น 
คนเราควรใช้สติปัญญาเป็นกล้องส่องใจ
จะได้รู้ว่าสภาพที่แท้จริงของจิตเป็นอย่างไร” 


หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส

ไม่ติดดี ติดชั่วในคำพูดคนเขาพูดว่าเราดี เราก็ไม่ดีเหมือนคำเขาพูด
เขาพูดว่าเราชั่ว เราก็ไม่ชั่วเหมือนคำเขาพูด
ถ้าเราไม่ยึด...เราไม่มี...จะเอาอะไรไปดีไปชั่ว

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล