ความเป็นสุขที่เรียกว่า “บรมสุข”


เรามีหน้าที่เรียนรู้จนเห็นว่า
กายและใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ 
เป็นทุกข์ล้วนๆ แปลว่ามันไม่ใช่สุข 
ไม่มีสุขเลย 
ความเป็นสุขที่เรียกว่า “บรมสุข” 
มีเพียงอย่างเดียวคือ 
“ความเป็นอิสระจากกายและใจนี้” 
ด้วยความรู้สึกพ้นจาก
ความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจนี้ 
ไม่ใช่ทำให้มันดีได้ 
ไม่ใช่เปลี่ยนจากที่มันเป็นทุกข์
ให้เป็นสุขได้ เรามีหน้าที่เดียวคือ 
เป็นอิสระจากมัน 
ด้วยการเรียนรู้ดูมัน
ตามความเป็นจริง 
เรียนรู้จนรู้ว่ามันไม่ใช่เรา 

Camouflage

Image by NCV99646 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาส่งคืนความเข้าใจผิดของตนเถิด


รูปขันธ์ นามขันธ์ 
ที่บัญญัติว่าโลก ที่บัญญัติว่าทุกข์ 
ท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิด 
ส่งคืนเถิด ส่งคืนความเข้าใจผิดของตนเถิด 
ธาตุก็ส่งคืนให้ธาตุ 
ธรรมก็ส่งคืนให้ธรรม 
ที่บัญญัติว่าขันธ์ ก็ส่งคืนให้ขันธ์ 
เธอทั้งหลายอย่าเข้าไปสอดแทรก 
ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ 
ถ้าเธอทั้งหลายเข้าไปสอดแทรก 
ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้ว 
เมื่อไม่อยู่สมประสงค์ 
เธอทั้งหลายจะดิ้นรนกวัดแกว่ง 
จิตใจของพวกเธอก็เดือดร้อน 
สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อิโหน่ อิเหน่อะไร ...

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

Image by ID 12019 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา