ใจเป็นผู้ให้ความหมายสิ่งที่รับรู้สิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็ดี 
ได้ยินด้วยหูก็ดี 
พึงน้อมเข้ามาสู่ใจให้ทราบว่า 
สิ่งทั้งหลายนั้นมีใจเป็นผู้รับรู้ 
เป็นผู้ให้ความหมายในสิ่งทั้งปวง 
ถ้าใจไม่เป็นผู้ให้ความหมายแล้ว 
สิ่งเหล่านั้นจะปรากฏความหมาย
ขึ้นโดยลำพังตัวเอง ย่อมเป็นไปไม่ได้

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน