ธรรมะเป็นของธรรมดาที่สุด


คนทั้งหลายแสวงหาสิ่งแปลกประหลาด 
จึงไม่สามารถพบธรรมะ เพราะ
ธรรมะเป็นของธรรมดาที่สุด

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Image by elvina1332 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าจิตว่าง


จิตคือ...ผู้รู้ 
ความคิดคือ...ผู้ถูกรู้ 
ถ้าจิตว่าง
จะไม่มีทั้งผู้รู้และผู้ถูกรู้ 
ไม่มีทั้งผู้กระทำ 
และผู้ถูกกระทำ 
จิตนั้นอิสระเสรี 
ไม่ต้องกำหนดอะไร 
ไม่มีอะไรเข้าถึงอะไร 
ไม่มีอะไรกับอะไร 
มันสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้ว 
เป็นอนัตตา

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล


Image by Jenny_Dang from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา