ให้ค้นหาในกายใจตนคนเราทุกคน ค้นหามันในกายในใจของตัวตนเองนั่นล่ะ
อารมณ์ ตัวอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันอยู่นั่นล่ะ
ไม่ได้อยู่ไกลเลย มันอยู่กับตัวเรานั่นล่ะ
ค้นเอา ดูเอา

 หลวงปู่บุญมา สุชีโว

ผู้ปฏิบัติธรรม ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้ผู้ปฏิบัติธรรม ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้
เจ้าของรู้เจ้าของเอง
แก้เจ้าของ ดัดเจ้าของเอง

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


ถ้าเศร้าโศกถึงคนตาย ควรเศร้าโศกถึงตนเอง          ถ้าบุคคลจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตนคือ คนที่ตายไปแล้ว ก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเอง ซึ่งตกอยู่ในอำนาจของพญามัจจุราชตลอดเวลาเช่นกัน

                                                                                                             พุทธภาษิต

สติพร้อม ไม่มีทุกข์          ชีวิตมีค่าทุกวัน ทำน้อยได้น้อย ทำมากก็ได้มาก สตินี่ทำได้ทุกระยะ รู้นี่ สติพร้อม ไม่มีทุกข์ เป็นบุญพร้อม เป็นปัญญาพร้อม จิตผ่องใส จิตก้าวหน้าพร้อม จะไปมีปัญหาในชีวิตได้อย่างไร

                                                                                            หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

Link to the photo