ธรรมรู้โดยการปฏิบัติ

...การรู้ธรรม เห็นธรรม ไม่ใช่รู้เพราะคนอื่นบอก... 
... เราเป็นผู้ปฏิบัติ เราเป็นผู้รู้ยิ่งกว่าใครๆ ทั้งหมดในตัวของเรา

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

ผลกรรมของการปรามาส

การปรามาสพระก็ดี การพูดจาจาบจ้วงใน 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือท่านที่
มีศีล มีธรรมก็ดี จะเป็นกรรมติดตัวเรา และ
ขัดขวางการปฏิบัติธรรมในภายหน้า ดังนั้น 
หากเห็นใครทำความดีก็ควรอนุโมทนายินดีด้วย 
แม้ต่างวัด ต่างสำนักหรือแบบปฏิบัติต่างกันก็ตาม

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

อยู่กับรู้ถาม : อาการที่ว่า “อยู่กับรู้”มีลักษณะเป็นอย่างไร

ตอบ : “รู้” (อัญญา) เป็นปรกติจิตที่ว่าง สว่าง บริสุทธิ์ หยุดการปรุงแต่ง หยุดการแสวงหา หยุดกิริยาของจิต ไม่มีอะไรเลย ไม่ยึดถืออะไรสักอย่าง

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล


ความโกรธตัดไม่ได้
ถาม : หลวงปู่ครับ ทำอย่างไรจึงจะตัดความ
       โกรธให้ขาดได้
ตอบ : ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทัน
       เมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

เรียนแบบตำราเป็นของที่ไม่แน่นอน


เรียนแบบตำราเป็นของที่ไม่แน่นอน 
สู้เรียนทางกายและจิตให้เป็นธรรมชาติไม่ได้ 
ฉะนั้น ผู้เรียนกายวาจาจิตไม่ใคร่สึก 
ปฏิบัติแต่ธรรมที่รู้ยิ่งเห็นจริงฯ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต